جلسه ایران و 5+1 تنها پس از برداشتن تحریمها

Iran Newspaper - - News -

رئیس جمهوری عصر دیروز در تماس تلفنی «امانوئل مکرون» رئیس جمهوری فرانسه با وی، با بیان اینکه امریکا با خروج از برجام به عنوان یک توافق چندجانبه بینالمللــ­ی، از انجــام تعهداتــش طفره رفته اســت، تأکید کرد: از دیــدگاه دولت، مجلس و مردم ایران در شــرایطی که تحریمها باقی باشــد، مذاکره با امریکا معنا و مفهومی ندارد. به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری، حجتاالسالم حســن روحانی اظهار کرد: در صورتی که توافقات با اروپا نهایی شــود، آمادهایم به تعهدات برجامی برگردیم و جلسه ایران و 5+1 نیز تنها زمانی امکانپذیر است که تحریمها برداشــته شود. رئیس جمهوری با تشــکر از تالشهای رئیس جمهوری فرانســه، به گام ســوم ایران برای کاهش تعهدات برجامی اشــاره و تأکید کرد: گام سوم ایران تحت نظر آژانس بینالمللی انرژی اتمی است و در عین حال قابلیت بازگشــتپذ­یری دارد. روحانــی همچنین اســتحکام برجام و امنیــت در آبراههای جهان از جمله خلیج فارس و دریای عمان را دو هدف عمده برشمرد و این را به نفع جهان و از جمله اتحادیه اروپا و حتی امریکا دانست. رئیس جمهوری با تأکید بــر اینکه برجام فرصتی بــزرگ برای همگان بود تا در اقتصاد رو به توســعه ایران مشارکت و ســرمایهگذ­اری کنند، گفت: اتحادیه اروپا و بویژه فرانسه ضروری است که نقش خود را برای حفظ برجام به خوبی ایفا کنند. رئیس جمهوری فرانسه نیز در این تماس تلفنی با تشــریح اقدامات و مذاکرات فشــرده کشورش با مقامهای امریکایی درباره بســته جدید پیشــنهادی توافقات گفت: فرانســه به تالشهایش برای اجرای مفاد برجام و رسیدن به تفاهم ادامه میدهد. امانوئل مکرون در این گفتوگوی تلفنی، اقدامات و برنامههای آتی کشــورش را بــرای تداوم مذاکرات و رسیدن به تفاهم، تشریح کرد. رؤسای جمهوری دو کشور همچنین توافق کردند که به رایزنیهای خود ادامه دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.