تصویبآیینن­امهاستخدام­یدهیاراندر­دولت

Iran Newspaper - - News -

دولــت در جلســه روز گذشــته خــود با هــدف اصــالح مقــررات دهیاریها به منظور امنیت شــغلی کارکنان دهیاریها و دهیاران و تأمین اجتماعی آنها و رونق بخشیدن به کار و تالش در روستاها، آییننامه استخدامی دهیاریهای کشــور و آییننامه اجرایی تشــکیالت، انتخابات داخلی و امور مالی شــوراهای اســالمی روستاها و نحوه انتخاب دهیار را اصالح کرد. بــه گــزارش پایــگاه اطالعرســا­نی ریاســت جمهــوری، به موجــب اصــالح آییننامه اســتخدامی دهیاریهای کشــور، بکارگیری افراد در دهیاریها بر اساس قرارداد مشاغل کارگری در چارچوب قانــون کار انجــام خواهــد شــد و در صورت اســتخدام دهیــاران در دســتگاهها­ی اجرایی، ســوابق خدمت مرتبط آنان قابل قبول محاسبه میشود. همچنین براســاس اصالح آییننامه اجرایی تشــکیالت، انتخابات داخلی و امور مالی شــوراهای اسالمی روستاها و نحوه انتخاب دهیار، در حوزههای انتخابیه کمتر از هزار نفر جمعیت، فعالیت دهیــار، پــاره وقــت اســت و در صورت نیاز بــه کار تمام وقت، با توافق شــورای بخــش، آیین نامه مالی دهیاریها درخصوص ارائه راههای تأمین حقوق وی و تأیید اســتاندار­ی ذی ربط مبنی بر ضرورت فعالیت تمام وقت دهیاری، امکانپذیر خواهد بود. دولت در ادامه به پیشــنهاد وزارت کشور، آییننامه صدور انواع گواهینامهه­ای رانندگی را اصالح کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.