دولت به آبادانی روستای شما کمک خواهد کرد

Iran Newspaper - - News -

رئیس جمهوری در پاســخ به نامه ســه خواهر روســتایی در کرمان، به وزرای نیرو و آموزش و پرورش دســتور داد اقدامــات الزم را برای تأمین آب و برق و نیز احداث مدرسه در روستای چاه پوالد قلعه گنج کرمان به عمل آورند. خانمها زینب، حوا و زیور رمضانی که به تازگی سواد خواندن و نوشتن را آموختهاند، در نامهای صمیمی به حسن روحانی نوشتند: «با سالم خدمت رئیس جمهوری اســالمی ایران، آقــای روحانی عزیز، ما بچههای آبادی چاه پوالد مدرســه نداریم، برق نداریم، آب نداریم. کمک کنید تا زندگی بهتری داشته باشیم.» رئیس جمهور در پــی اطــالع از این نامه، خطاب به این ســه خواهر کرمانی پاســخ داد: «دختران عزیزم به آینده امیدوار باشید. دولت به آبادانی روستای شما کمک خواهد کرد.» روحانی همچنین در نامههای جداگانه ای به دکتر اردکانیان وزیر نیرو و آقای حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش دستور داد موضوع بررسی و نسبت به تأمین آب و برق و احداث مدرسه در روستای چاه پوالد منطقه قلعه گنج استان کرمان اقدام شود. یادآوری میشود، نامه فوق در قالب پخش برنامه تلویزیونی مسابقه «دستم را بگیر» در شبکه مستند صدا و سیما و خطاب به رئیس جمهوری منتشر شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.