موضع دولت درباره حضور زنان در ورزشگاه

Iran Newspaper - - News -

گروه سیاســی/ موضع دولت درباره مســأله ورود زنان به ورزشــگاهه­ا یکپارچه اســت؛ حقی است کــه؛ باید زمینهها و شــرایط آن فراهم شــود. روز گذشــته در حاشــیه نشســت هیات دولت، وقتی خبرنــگارا­ن از اعضــای دولت دربــاره ورود زنان به وزرشــگاه ها پرســیدند، نوع انتشــار پاســخ ها میرفــت تا به عنوان یک حاشــیه بــر متن غلبه پیــدا کنــد. این حاشــیه جز ایــن نبود کــه برخی، بــا مجــزا و برجســته کــردن تنهــا یــک بخــش از اظهــارات محمــود واعظــی، ایــن طــور وانمــود کردند کــه موضع او، با موضع ســخنگوی دولت و معاون حقوقی رئیس جمهوری متفاوت است که خواســتار حضور زنان در ورزشــگاهه­ا شــدند. اما مــروری بر فیلم اظهارات رئیس دفتر رئیس جمهوری و حتی متن منتشــر شــده در رسانهها، نشان میدهد از قضا واعظی نیز بر همان چیزی تأکیــد کــرد کــه ربیعــی و جنیــدی بــر آن صحــه گذاشــتند؛ اینکه برخــی مالحظــات اجتماعی و اخالقــی کــه موجــب نگرانــی بــرای بخشهایی از جامعــه شــده، مانــع اصلــی حضــور زنــان در ورزشــگاه اســت و دولت، نه امروز، بلکه از ماهها پیش بــه وزیر ورزش مأموریت داده تا برای رفع ایــن نقیصــه تالش کنــد. واعظــی تا آنجــا پیش رفت که مسأله ورود زنان به ورزشگاهها را حق و مطالبه آنان دانســت، اما گفت که ما خودسوزی را تأیید نمی کنیم.

بــا وجــود در دســترس بــودن فیلــم و متــن اظهــارات واعظــی، دفتــر ســخنگوی دولــت روز گذشــته، با انتشــار متنی بــار دیگر بــر یکپارچه و واحد بودن موضع دولت درباره مسألهای به نام حضور زنان در ورزشگاهها تأکید کرد. به گزارش پایــگاه اطالعرســا­نی دولــت، دفتــر ســخنگوی دولــت وجود هرگونه مغایــرت در موضع دولت دربــاره حضــور زنــان در ورزشــگاهه­ا را رد کــرد و گفت: پیــرو اعالم موضــع دولت دربــاره حضور زنــان در ورزشــگاهه­ا، تیتــر برخــی رســانهها بــه گونهای اســت که گویی موضع ســخنگوی دولت بــا موضع رئیس دفتــر رئیسجمهوری متفاوت است.

ایــن درحالــی اســت کــه ســخنگوی دولــت ضمــن اعــالم «موافقــت دولــت بــا حضــور زنــان در ورزشــگاهه­ا» و تأکیــد بــر «آمــاده بودن زیرســاخته­ای الزم مثــل معبــر، مــکان، ســرویسهای جداگانــه در همــه ورزشــگاهه­ا»، گفــت: «توصیــه میکنیــم کــه مــردان هــم باید مالحظــات اخالقــی را رعایــت کننــد تــا برخــی نگرانیهــا رفع شــود.» ایــن اطالعیه افــزود: این توصیــه، همــان نکتــهای اســت کــه مــورد توجه رئیــس دفتــر رئیس جمهــوری هم قــرار گرفت و گفــت: «اعتقــاد مــا ایــن اســت کــه اگــر فضای ورزشــگاهه­ا مناســب حضــور خانمهــا باشــد، از نظــر مــا منعــی نــدارد، اما بــا فضــای فعلی که طرفــداران تیمها علیه یکدیگر فحش میدهند و درگیری وجــود دارد، حضور زنان در ورزشــگاه بــه مصلحــت نیســت... اگــر فضــا در ورزشــگاه اخالقی و درســت باشد از نظر ما حضور زنان در ورزشگاهها منعی ندارد.»

دفتر ســخنگوی دولت تأکید کرد: همانگونه کــه اعــالم موضــع ســخنگوی دولــت و رئیــس دفتــر رئیس جمهــوری نشــان میدهــد، دولت موافــق حضور زنــان در ورزشگاههاس­ــت و تمام تمهیدات الزم آماده شــده اســت و تنها نگرانی مشــترک بیــان شــده در ســخنان هــر دو مقــام، مربــوط بــه «مالحظــات اخالقــی» و «فضــای مناســب ورزشگاهها برای حضور زنان» است که بــرای رفــع آن، راهکارهایی ماننــد صحبت وزیر ورزش بــا لیدرها بــرای تلطیف فضــای اخالقی ورزشگاهها اندیشیده شده و با اجرای این تدابیر، انتظار میرود شــاهد حضور زنان در ورزشگاهها باشــیم.» دربــاره ماهیــت واقعــه خودســوزی ســحر خدایاری و علتهای اصلــی آن، هنوز اما و اگرهایــی وجــود دارد و به همیــن علت دولت، معاونــت امــور زنــان و خانــواده را مأمــور کــرده تــا گــزارش کاملــی از ایــن رویــداد تهیه کنــد. اما تالشهای دولت به این امر منحصر نشد.

روحانــی در اظهار نظر خــود در هیأت دولت کــه به نظر میرســد تالشــی برای روشــن شــدن ابعــاد مســأله از طریــق تعامــل و همگرایــی بــا قوای دیگر باشد، گفت: «در شرایطی که دشمن همه فشــارهای اقتصــادی را به کار گرفته اســت نباید برخی از تندرویها و مســیرهای غیردقیق کــه مــردم را آزار میدهد در جامعه اجــازه بروز پیــدا کند، چرا که مــردم به انــدازه کافی با غصه و ســختی مواجــه هســتند و نبایــد اجــازه داد که براســاس بیدقتیهــا غصــه جدیدی بــر مردم وارد شود.» ■ واعظی: فضای ورزشگاهها باید مناسب باشد

محمــود واعظــی، رئیــس دفتــر رئیــس جمهوری در اظهارنظر خود درباره مســأله ورود زنــان بــه ورزشــگاهه­ا، به نگرانــی اخالقــی که از ســوی بخشهایــی از جامعه دینــی و حاکمیتی ابراز میشــود اشاره کرد و خواستار رفع این مانع شــد. او گفــت: اگــر فضای ورزشــگاهه­ا مناســب حضور بانوان باشــد از نظــر دولت حضور بانوان در ورزشــگاهه­ا منعی ندارد، اما با فضای فعلی کــه در ورزشــگاهه­ا وجود دارد، حضــور بانوان در ورزشــگاهه­ا بــه مصلحــت نیســت. هرچنــد این ســخنان واعظی واکنشهــای انتقادی بســیاری را برانگیخــت، امــا واقعیــت ایــن اســت کــه این اظهارات در یک متن کلی تر قرار دارد، متنی که نشــان میدهد رئیس دفتر رئیس جمهوری نیز همچون ســایر اعضای دولــت، بر احقاق حقوق زنان تأکید دارد.

واعظی در حاشــیه نشست روز گذشته هیأت دولــت، بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت دربــاره ایــن مســأله، دوگونه موضع دارد، افزود: نخست این که خانمها حقوق و عالیقی دارند، وظیفه دولت و حکومت این اســت که موضوع را دنبال کند تا این حقوق محقق شود، اما نکته دوم اینکه کسی بــرای گرفتن حق خود بخواهد دســت به چنین کارهایی بزند مورد تأیید هیچ کسی نیست.

او بــا اشــاره بــه اینکــه این مســأله در جلســه هفتــه گذشــته دولت مــورد بحث قــرار گرفت و معصومــه ابتــکار، معاون امــور زنــان و خانواده رئیس جمهوری مأمور رسیدگی به این موضوع شــد، ادامه داد: ایشــان گروهی را جهت عیادت به بیمارستان اعزام کردند و این گروه با خانواده آن خانــم صحبــت کردنــد. بر اســاس گزارشــی کــه خانم ابتکار ارائــه کردند، خانــواده آن خانم گفتهاند که ایشــان یکسری مشــکالتی داشتهاند. مــا از یک طرف بــا خانواده آن دختــر همدردی میکنیــم و از طــرف دیگــر تأکید میکنیــم که به هیچ وجه اقداماتی نظیر خودســوزی را نه تأیید میکنیم و نه حرکتــی انجام میدهیم که باعث این اقدام شــود. واعظــی در ادامه بــا بیان اینکه مــا باید به نوعی اقــدام کنیم که حقوق زنان ایفا شــود، تصریح کــرد: ما در حال پیگیری هســتیم که اصل موضوع خودســوزی و کشــته شــدن این خانم چه بوده است.

رئیــس دفتــر رئیس جمهــوری دربــاره طرح مطالبــه حضــور زنان در ورزشــگاهه­ا نیــز با بیان اینکــه ایــن مطالبه جدید نیســت و مــا چند ماه قبــل در دولــت در ایــن بــاره بحــث کردیــم و تصمیمگیریه­ایــی انجام دادهایــم، اظهار کرد: مــا در یــک دوراهی قرار گرفتهایــم؛ از یک طرف اعتقاد داریم که اگر فضای ورزشــگاهه­ا مناســب حضور بانوان باشــد از نظــر دولت حضور بانوان در ورزشــگاهه­ا منعی ندارد امــا با فضای فعلی کــه در ورزشــگاهه­ا وجــود دارد و فحاشــیها و درگیریهایـ­ـی کــه وجــود دارد حضور بانــوان در ورزشــگاهه­ا به مصلحت نیســت. وی ادامه داد: بــه همین دلیــل وزیر ورزش مأمور شــده اســت تــا مقــداری بــا گروههــای طرفــداری و لیدرهای تیمهای مختلف صحبــت کنند تا مقداری فضا را از نظر اخالقی درســت کننــد. همچنین محل مناســبی برای تردد بانوان و ســرویس بهداشتی آنها و همچنین محل نشستن فراهم کنند.

رئیــس دفتــر رئیس جمهــوری در پاســخ به این پرســش که آقــای روحانی هنوز بــه قولی که رئیس فیفا درخصوص حضور زنان به ورزشگاه دادهانــد همچنــان پایبنــد هســتند، تأکیــد کــرد: آقــای روحانــی قولــی در این خصــوص ندادند. رئیس فیفا ســؤالی مطرح کردند و آقای روحانی نیــز گفتند که از نظر ما مانعــی در این خصوص وجود ندارد و این اقدام در گذشــته انجام شده و در آینده نیز انجام میشود. ■ ربیعــی: دولــت موافــق حضــور زنــان در ورزشگاهها

علی ربیعی، ســخنگوی دولت نیز تأکید کرد دولت موافق حضور زنان در ورزشگاهها است.

او با اشــاره بــه اینکه موضوع مرحومه ســحر و حضــور زنــان در ورزشــگاه یکشــنبه پیــش در دولت مطرح شــد، افزود: دولــت موافق حضور زنــان در ورزشگاههاس­ــت و طبــق گــزارش وزیــر ورزش، زیرســاخته­ای الزم مثل معبر، مکان، ســرویسهای جداگانــه در همــه ورزشــگاهه­ا که مســابقات ملــی و لیــگ برگــزار میشــود، آماده است و ورزشگاهی نیست که این زیرساختها را نداشته باشد. ربیعی با بیان اینکه خانمها فعالً میتواننــد در همه بازیهــای ملی حضور یابند، ادامــه داد: با رعایت مالحظات شــرایط دارد به ســمتی پیش میرود که زنان در مسابقات لیگ حضور یابند. تأکید شــد که تصمیمگیریه­ا باید ســرعت داشته باشد. توصیه میکنیم که مردان هــم باید مالحظــات اخالقــی را رعایــت کنند تا برخــی نگرانیهــا رفع شــود. مــا بــرای همه این نگرانیها احترام قائل هستیم.

ســخنگوی دولت درباره ادعای ورزشی بودن علــت این خودســوزی هــم گفــت: گزارشهایی تهیه و ابعاد موضوع بررســی میشود. از ربیعی درباره پاسخ دولت به مطالبات اجتماعی زنان در مقابــل پاســخ به مطالبه ورود به ورزشــگاهه­ا پرســیده شــد که او گفت: جامعه هــم مطالبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد و هیچ کدام از ایــن مطالبــات بــه نفــع دیگــری قابــل حذف نیســت. ســخنگوی دولت با بیان اینکه در حوزه مطالبات اجتماعی زنان اعتقاد به یک گام پیش ده گام بــه پــس نداریــم، تصریح کرد: خواســت زنــان در جایگاههــا­ی اجتماعــی حرف درســتی است. مســئولیت زنان در برخی وزارتخانهه­ا به 30 درصد رســیده اســت. 66 درصد اشــتغال را زنان تشکیل میدهند. ■ جنیــدی: ورود خانمهــا به ورزشــگاه هیچ منع قانونی ندارد

لعیــا جنیــدی، معــاون حقوقــی رئیــس جمهــوری هــم تأکیــد کــرد کــه ورود خانمها به ورزشــگاه هیــچ منــع قانونــی نــدارد. او بــا بیــان اینکه بنابراین ســلب حق معنایی ندارد، اضافه کرد: دولــت هم همین موضــع را دارد و معتقد است که باید از این مسأله حمایت کنیم. دولت تاکنــون چندمرتبه شــرایط را فراهم کرده اســت و بعــد از ایــن بیشــتر شــرایط را فراهــم میکند. معاون حقوقی رئیسجمهوری در پاسخ به این که گفته میشــود مراجع مخالــف حضور بانوان در ورزشــگاه هســتند و وزارت ورزش نیــز قادر به اعمال نظر خود نیست، اظهار کرد: دولت حتماً ســعی میکند با تعامل این مســأله را حل کند و این تصمیم جدی دولت اســت. البتــه دولت از قبــل هم در چندین موقعیت و مســابقه ســعی کــرده ایــن فرصــت را مهیــا کنــد و بعــد از ایــن بیشــتر هم انشاءاهلل با تعامل تالش میکند که مسیرش همین باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.