انتقاد مسیح مهاجری از رویه صدا و سیما در پرداختن به عاشورا

Iran Newspaper - - News -

خبــر اول اینکه،حجتاالســا­م والمســلمی­ن مســیح مهاجری در یادداشتی با تأکید بر اینکه رسانه ملی متعلق بــه عموم مردم اســت و هیچ کس نبایــد به تضعیف آن رضایت داشــته باشــد، یکی از راههای تقویت رسانه ملی را انتقــاد ســالم و صادقانــه از عملکــرد دســتاندرک­اران آن دانســت و نوشــت: «متأسفانه مسئوالن ارشــد رسانه ملی حاضر نیستند انتقادهــا­ی دلســوزانه، صادقانه و منصفانــه را بپذیرند و نواقــص کار خود را برطــرف نمایند.» مهاجری در ســرمقاله روزنامه جمهوری اســامی به نقد رویکــرد صــدا و ســیما در پرداختن به واقعه عاشــورا با وجــود همه امکانات پرداخــت و افــزود: «چــرا عزاداریهــ­ای پرمحتــوا اصــوالً به صدا و ســیما راه ندارند؟ با ســخن کســانی کــه اصل عــزاداری را نفی میکننــد مخالفیم ولی ســؤال ما این اســت که چرا رســانه ملی در قالــب عزاداریهای عاشــورا پیام نهضت عاشــورا و کربا را به مردم نمیرساند؟ اگر مسئوالن رسانه ملی فکر میکنند با همین مطالب سطحی و بیهدف که از چند مداح تکراری پخش میکنند، پیام نهضت عاشورا و کربا را به نسل جوان منتقل میکنند، بدانند که سخت در اشتباهند.» مهاجری در ادامه افزود: «وضعیت غیرقابل قبول رسانه ملی به عزاداریها محدود نمیشود. آگهیهای بازرگانی بیدر و پیکر، مجموعههای تلویزیونی، شــیوه خبرگویی، گرایشهای سیاســی یکطرفه که رسانه ملی را متعلق به یک گروه خاص معرفی میکند، ترویج زندگیهای اشــرافی در قالب برنامههای مختلــف ...و نیز باید در زمــره ضعفهای این رسانه برشمرده شوند. در عین حال، نباید نقاط قوت رسانه ملی نادیده گرفته شود. خواست قلبی وفاداران به انقاب اسامی و میهندوستان این است که رســانه ملی ضعفهای خود را به قــوت تبدیل کند که اگر چنین کند جایگاه واقعی خود را پیدا خواهد کرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.