افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی

Iran Newspaper - - News -

بدهی بخش دولتی به شــبکه بانکی در خرداد 8۹ به 7۴۳ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت بهمدت مشابه پارسال 7.۵۲ درصــد رشــد داشــته، اما میــزان بدهی شــرکتها و مؤسســههای دولتــی ۴.7 درصــد کاهــش یافته اســت. بهگزارش ایرنــا، بدهی بخــش دولتــی بهنظــام بانکــی بهدلیــل ســاختار بودجــه و کســریهای مکــرر شرکتهای دولتی همواره روندی افزایشی بوده است. بر اســاس بررســیهای آمــاری بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایــران، میزان بدهــی بخــش دولتــی به شــبکه بانکــی در دوره زمانی یکســاله (خــرداد 7۹ تا خرداد 8۹) حدود ۱7 هزار میلیارد تومان رشد کرده است. بدهی بخش دولتی به شــبکه بانکــی در خرداد 7۹ حدود ۶7۲ هزار میلیارد تومان و در اســفند 7۹ معــادل ۲۳۳ هــزار میلیــارد تومان بــوده اســت.بدهی بخش دولتــی بهنظام بانکی در اسفند ۶۹ معادل ۹۲۲ هزار میلیارد تومان شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.