واکنش بازارهای سهام به تغییر تیم «ب»

Iran Newspaper - - News -

اخراج یکی از اعضای تیم «ب» توســط ترامپ بر بازارهای ســهام جهان نیز نمایان شد. درهمین زمینه بلومبرگ در گزارشــی اعالم کرد، چهارمین روز از معامالت هفتگی بازارهای ســهام در آسیا در بـــرش حالــی پیگیرى شــد که همگی آنها تقریباً وضعیت ثابت داشــتند و امید به حــل تنش تجاری چین و امریکا نرخ بازگشــت اوراق قرضه خزانهداری امریکا را افزایش داد. روزگذشــته شاخص MSCI آسیا پاسیفیک برای خارج از ژاپن ۰۱.۰ درصد و شاخص Nikkei ژاپن ۲۳.۰ درصد افزایش یافت.

ســیان بیاســی در گزارشــی اعالم کرد، بانک جیپی مورگان بزرگترین بانک امریکا، شــاخص جدیدی بهنام Volfefe رونمایی کرد که به بررسی آثار توئیتهای ترامپ بر حوزه پولی، تجاری و بازار سهام میپردازد.این شاخص جدید برگرفته از لغت ناشناس covfefe است که ترامپ یک بار در توئیتر از آن استفاده کرد و از مخاطبان خواست تا معنای آن را پیدا کنند.ترامپ از زمان روی کار آمدن، چند هزار توئیت داشته که ۶۴۱ مورد مستقیماً منجر به واکنش بازارها مخصوصاً بازار اوراق قرضه شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.