افزایشقیمت­حملونقلدرا­یاماربعین تخلفاست

Iran Newspaper - - News -

محمداسالمی،وزیرراهوشه­رسازی تأکید کرد: هزینه حملونقل در ایــام اربعیــن نبایــد افزایــش یابــد. وی در حاشــیه جلســه دیــروز هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره قیمت وســایل حملونقــل در ایام اربعیــن، اظهار کــرد: راهآهن، حملونقل جــادهای و هواپیمــا به هیچ وجــه افزایش قیمــت ندارند و اگر کســی افزایش قیمت را اعمال کند تخلف است و با او برخورد میشود. وی همچنین درباره افزایش قیمت آزادراهها نیز اظهار کرد: نرخ آزادراهها طبق قانون همه ســاله توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین میشود. سال گذشته در نگهــداری از بزرگراههــ­ا کــم کاری شــده بــود و مــا خواســتیم که در نگهــداری از بزرگراهها توجه بیشتری شود و وظایف در این زمینه انجام شود.اسالمی گفت: نرخ مصوب آزادراهها با رعایت قراردادها و حقوق مردم در نظر گرفته شده است و ما امیدواریم افزایش قیمتها به ارتقای امنیت بزرگراهها منجر شود./ایسنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.