تمام کاالهای گروه4 ترخیص نخواهند شد

Iran Newspaper - - News -

مهرداد جمــال ارونقی، معاون فنــی گمرک ایران گفــت: بعد از ممنوعیت واردات کاالهای گروه ۴، قســمتی از کاالها تأمین ارز شــده یا منشأ ارزشان مشخص شــده بود که با بخشنامه جدید اجازه ترخیص این کاالها صادر شد. وی در پاسخ به این سؤال کــه آیــا با ایــن مصوبه جدیــد، درهای گمــرک بــه روی تمامی کاالهای مشمول گروه ۴ کاالیی باز خواهد شد، گفت: زمانی که ممنوعیت واردات کاالهای مشــمول گروه ۴ را اعالم کردند بعضی از این کاالها تأمین ارز شــده بودند یا منشأ ارزشان توسط بانک مشخص شده بود.وی افزود: مشخص شدن منشأ ارز یا تأمین ارز شــدن بعد از ممنوعیت، حق مکتســبهای را برای صاحبان کاال ایجاد کرده بود که در نهایت چندی پیش این موضوع در جلسه شورای بازرگانی مطرح و مقرر شد کاالهای مذکور تعیین تکلیف شوند.ارونقی ادامه داد: در همین راستا نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفاً با ترخیص کاالهای گروه چهارمی که تأمین ارزشان بعد از ممنوعیت توسط بانکهای عامل یا بانک مرکزی صورت گرفته یا منشــأ ارزشان مشخص شــده بود موافقت کرد و گمرک و ســایر سازمانها نیز این موضوع را پذیرفتند./مهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.