داستانیدرب­ارهنژادپرس­تی

Iran Newspaper - - News - یگانه خدامی خبرنگار

برخــورد بــد پلیــس امریــکا بــا سیاهپوســت­ان موضوعــی اســت کــه هرازگاهــی مطرح میشــود و یک خبر یا عکس و فیلم این بحث را دوباره به صدر اخبــار امریکا و گاهی هم دنیا باز میگردانــد. این بار یک مینی ســریال امریکایی بهنام «وقتی ما را میبینند» بــه ایــن موضــوع پرداختــه اســت. داستان این ســریال 4 قسمتی واقعی و درباره 5 نوجوان ســیاه پوست است که بــه جرم تجــاوز محکوم میشــوند امــا در واقــع آنهــا بیگناه هســتند. این اتفــاق ســال 1989 در نیویــورک افتــاد و پرونــدهاش به پرونده جاگر ســنترال پارک نیویورک معروف شد.

«وقتــی مــا را میبیننــد» را شــبکه نتفلیکــس تهیه کــرده که به ســاخت ســریالهای پربیننــده و پرطرفــدار مشــهور اســت و ایــن ســریالش هــم بهدلیــل داســتان، پرداخــت خوب آن و بــازی بازیگرانش بــا نقدهای مثبت منتقــدان روبــه رو شــد. ایــوا دوورنــی کارگردان سیاه پوست امریکایی با این ســریال به یکی از مهمترین مشکالت این قشر از امریکاییها پرداخته و یکی از دالیــل موفقیت ســریال هم همین بوده اســت. دوورنی با فیلم «ســلما» شــناخته میشــود که بــا آن توانســت نامــزد بهتریــن فیلم ســال در اســکار ۵1۰2 و گلدن گلوب شود. ■ وقتی ما را میبینند ■ کارگردان: ایوا دوورنی ■ بازیگران: جارل جروم، کالیل هریس،مارکیزرودر­یگز،فلیسیتی هافمن، ورا فارمیگا ■ محصول: ۲019

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.