نامزدهایجا­یزهادبی«مدیسی»اعالمشد

Iran Newspaper - - News -

۵1 رمــان فرانســوی و 13 رمــان خارجــی بهعنــوان نامزدهــای اولیــه جایــزه ادبــی «مدیســی» فرانســه در ســال 2۰19 انتخــاب شــدند. بهگــزارش فیــگارو، «روزهــای شجاعت» نوشــته «بریجت ژیرو»، «رز صحرا» نوشــته «ویولن هویسمان»، «آهوی بزرگ» از «کلودی هاتزینگر»، «حرارت» نوشــته «ویکتور جاســتین»، «وسوســه» به قلم «لوک النگ»، «نزاع» نوشته «کوین لمبرت»، «پروتکل حاکم» نوشته «گیلیام الوننت»، «چشــمان ســرخ» از «ماریام لروی»، «کورا در مارپیچ» نوشــته «وینسنت مساژ»، «جد من پواسون» نوشته «کریستین مونتالبتی»، «جنگلهای قرمز» از «ژان نئو-اورنگو»، «عدن» به قلم «مونیکا ســوبولو»، «خورشــید در تبعید» نوشــته «ژان فرانســوا سامالنگ»، «و سایه مســافران را با خود میبرد» نوشــته «مارنی تینس» و «گتوی درونی» از «سانتیاگو آمیگورنا»؛ ۵1 رمان فرانسوی هستند که به فهرست اولیه نامزدهای جایزه مدیسی راه یافتهاند. در بخش رمانهای خارجی نیز «شکستگی» از «نینا آلن»، «کتاب شــهدای امریکایی» نوشــته «جویل کرول اوتس»، «ســلنوید» نوشــته «میــرکا کارتاراســ­کو»، «فرمان را بچرخان» نوشــته «لورا هینــکل»، «دوقلو» نوشــته «گیورگی فالکو»، «قلمرو بزرگ ســایهها» از «آرنو گینر»، «رودخانه» نوشــته «لیدیا خورخه»، «فاســلران» نوشــته «کریستین کراشــت»، «کینتو» به قلم «جنیفر نانســوبوگ­ا»، «خانم ایسلند» نوشــته «آئور آوا اوالفدوتیر»، «آنچه کاشتی» از «رجینا پورتر»، «دختر» نوشته «ادنا اوبراین» و «اوردسا» نوشته «مانوئل ویالس» که همگی از زبان غیرفرانسوی به فرانسوی ترجمه شدهاند، برای کسب جایزه رقابت خواهند کرد. جایزه ادبی «مدیســی» در ســال 19۵8 راهاندازی شــد تا نویســندگا­ن خالق را با وجود ناشــناخته بودنشــان در دنیــای ادبیات مــورد تقدیر قرار دهد. ایــن جایزه در ســالهای اولیه تنها ویژه بهترین رمان فرانســوی بود، اما از ســال ۰۷91 بخش رمان خارجی و سپس در سال 198۰ بخش مجموعه مقاالت نیز به آن افزوده شد. از میان نویسندگان سرشناســی که تاکنون موفق به دریافت جایزه رمان خارجی «مدیسی» شــدهاند میتوان به «پل آســتر»، «اورهان پاموک»، «میالن کونــدرا»، «اومبرتو اکو» و «فیلیپ راث» اشــاره کرد. سال گذشــته «حماقت» نوشته «پیر گویوت» در بخش رمانهای فرانسوی و «کلوپ مریخ» نوشته «راشل کوشنر» در بخش ادبیات خارجی موفق به کسب جایزه ادبی «مدیسی» شدند. فهرست برندگان جایزه ادبی مدیسی فرانسه در سال 2۰19 در تاریخ 8 نوامبر/۷1 آبان معرفی میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.