ژانرنویسید­رادبیات

Iran Newspaper - - News - فائزه مشایخی خبرنگار

ضحی کاظمی داســتاننو­یس پرکاری است و از اولین کتابی که چاپ کرده تا امروز، توانسته نظر مخاطبان بسیاری را بــه آثــارش جلب کنــد. یکــی از آثار پیشــین او «ســال درخت» بود که نظر بســیاری از منتقدیــن را جلــب کــرد و نقطه عطفــی در کارنامه او محســوب میشــود آنهم بــه این دلیــل که این کتــاب کاظمــی را از فضــای رئالهای اجتماعی-خانوادگــی بــه فضــای سوررئالی که اساس ذهنی او را تشکیل میداد ســوق میدهــد. در اثر بعدی، رمــان «اینجــا چــه کســی مــرده» این تغییــر رویه نمــود بارزتری پیــدا کرد و اوج افتــراق او از فضــای جاری ادبیات امــروز ایــران در رمــان «کاجزدگــی» خــود را نشــان داد. ایــن کتــاب، رمانی علمیتخیلــ­ی و آخرالزمانـ­ـی بــود که کاظمی را بهعنوان یــک ژانرنویس به مخاطب داســتان ایرانی معرفی کرد. امــا «بــارانزاد» تازهتریــن اثــر ضحی کاظمی است که نام او را بهعنوان یک ژانرنویس، شــاید حتی بهعنــوان تنها ژانرنویــس ایرانی تثبیت کرده اســت. رمانــی جذاب که موضوع آن ســیصد ســال پــس از فرورفتــن زمیــن زیر آب روایت میشــود. رمانی که خواندنش آدمــی را کــه به ایــن ژانر عالقــه ندارد هم میتواند عالقهمند کند و با خود به کشف ناشناختهها ببرد. بارانزاد ■ نویسنده:ضحیکاظمی ■ ناشر:کتابسرایتن­دیس ■ سال: 1398 ■ تعداد صفحات: 8۲3 ■ رده سنی: بزرگسال

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.