یک فیلم مذهبی تازه از برادران کندریک

Iran Newspaper - - News - وصال روحانی خبرنگار

بــرادران امریکایــی کندریــک (بــا نامهــای کوچــک الکــس و اســتیفن) که در ســاخت فیلمهایی با مضامین مذهبــی تخصص دارنــد و اثر مثبت مســیحیت در بهبــود زندگــی مــردم در غــرب را در قالــب آثــار خــود بــه نمایــش میگذارنــد، اینــک بــا فیلم جدیــد خود نیــز کــه »Overcomer« نام دارد همان قشر را با توفیق هدف گرفتهاند.

»Overcomer« داســتان ارتبــاط کاری یــک مدیــر بهنــام اولیویــا بروکــس و بــا بــازی پریســیال شــیرر با مربی ورزشــی مدرســه به اســم جان هریســون اســت که نقش او را الکس کندریــک بــازی کــرده تــا جایــگاه و گســتره کارهایش در این فیلم بیحد و مــرز باشــد. تخصــص هریســون در رشته بســکتبال اســت اما بروکس به اطالع او میرســاند کــه بهعلت ترک مدرســه توســط برخــی معلمــان و مربیان، شــغلی بــرای او وجود ندارد اال آمــوزش «دو»ی صحرانــورد­ی به محصالن و هریســون چــون چارهای نــدارد، اجبــاراً میپذیــرد. مشــکل اضافی او این اســت که حتی در میان ورزشــکارا­ن بســیار کــم شــمار مــاده صحرانــورد­ی آموزشــگاه یــک دختر جــوان بهنــام هانــا قــرار دارد کــه از بیماری آسم رنج میبرد. ‪Overcomer ■‬ ■ کارگردان: الکس کندریک ■ بازیگران: پریسیا شیرر، الکس کندریک، شاری ریگبی، جک استرنر، کارون ارنت و ارین رایت تامپسون

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.