بیثباتی تشکیالت سیاسی در کاخ سفید

Iran Newspaper - - News - کریس سیلیزا سردبیر خبری سی.ان.ان

ترامــپ و بولتــون هریک دیگــری را متهم بــه دروغگویی کردهانــد و از ســویی ترامــپ میگوید مشــاور امنیت ملیاش را برکنــار کرده و بولتون هم مدعی اســت، خود اســتعفا داده بوده اســت. حقیقــت امر هرچه باشــد اخراج (یــا کنارهگیری شــخصی) بولتــون که شــمار جداشــدگان از دولــت ترامپ را از رقــم 60 هم عبــور میدهــد، جدیدترین ســند بیثباتی در تشــکیات سیاســی امریکا از زمــان روی کار آمــدن ترامپ به حســاب میآیــد. از نظــر ترامــپ اصاً کابینــهای وجود نــدارد و فقط خود اوســت که صحنــه گردانی میکند و انگار در یک «شــو» تلویزیونی در قالب دهها شــرکتکنند­ه جــواب هــر مجــری و مدیــری را میدهــد. ایــن شــو هــر روز برقــرار اســت و ترامپ از خبرسازی طی آن لذت میبرد.

اطرافیان ترامپ میگویند در آســتانه انتخابات ریاســتجمه­وری امریکا در سال 2016 او از پیــروزیاش بر هیاریکلینت­ون سرشــار از خطا مطمئــن بود ولی واقعیت امــر ایــن اســت که او اصــاً چنیــن اطمینانی نداشــت و حتــی یک نطق مشــخص و آبرومندانـ­ـه بــرای پیروزی احتمالیاش مهیــا نکرده بود. این بهقطــع و یقین یکی از بزرگتریــن شــگفتیهای تاریخ سیاســت امریــکا بود اما فــرد شگفتیســاز (ترامپ) بیش از تمامی ناظران ماجرا از آنچه رخ داد، متحیر شده بود.

با این اوصاف میتوان فهمید چرا وی در 2 سال و 10 ماه سپری شده از انتخابات فوق دائماً دور و بر خود را تغییر میدهد چون نقشه راهی نداشته و در این مدت نیز به صرافت ترسیم آن نیفتاده است. زیرا به ایدههای خود سخت میبالد و هیچکس را قبول ندارد. امروز هرچه بیشــتر در احواالت بولتون دقت کنید کمتر دلیل راســخی را بــرای عــزل او مییابید. ترامــپ صرفاً این کار را کرد زیــرا در ماههای اخیر از برخی سیاستهای مستقل وی خسته شده و او را همسو با خود نمیدید.

نظرات ترامپ و بولتون درباره بیهوده بودن حضور امریکا در عراق مشــابه بود اما وقتــی پــای عمل به میان آمــد، بهرههای حاصل از ادامه اســتقرار تســلیحات نظامی امریــکا در منطقــه بر ایدهآلگرای­یهــای او و بولتون چربید و مشــاور امنیت ملی از این قافلــه جــا ماند. مشــکل بولتون از دیــدگاه ترامپ، مشــکل دو فــرد قبلــی احرازکننده پســت مشــاور امنیت ملی نبود؛ مایکل فلین به این ســبب حائز این پســت شــده بود کــه در کمپیــن انتخاباتــ­ی ترامپ بســیار به وی خدمت کــرد و اچ.آر مک مســتر به این ســبب مشاور امنیت ملی شــد که احساس میشــد مخالفتهای داخلی با ترامپ در حزب جمهوریخواه پایههای او را در کاخ سفید سست کرده و مک مستر با ارتباطهای ویــژهاش میتوانســت ایــن پایههــا و پلهای مهــم را دوبــاره محکم کنــد. بولتون یک سیاست باز کهنه کار اما بدون محسنات فوق بود. عمر مفید او برای ترامپ تمام شده بود. او باید میرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.