سازمان ملل: ائتالف امریکا در سوریه مرتکب «جنایات جنگی» شده است

Iran Newspaper - - News -

سازمان ملل متحد حمات هوایی نیروهای ائتاف تحت امر امریکا در سوریه را به جنایت جنگی متهم کرد. بهگزارش ایســنا، بهنقل از خبرگــزاری رویتــرز، در گزارش کمیســیون تحقیقات ســازمان ملل متحد در امور سوریه آمده اســت، حمات هوایــی نیروهای ائتــاف تحت امر امریکادرسو­ریهغیرنظام­یانبیشماری­راکشتهیامج­روح کرده اســت که این نشان میدهد تدابیر احتیاطی نادیده گرفته شده و احتماالً جرایم جنگی رخ داده است. گزارش ســازمان ملل متحــد، دربــاره عملیــات طوفــان الجزیره تأکید میکند: شواهد قابل قبولی وجود دارد که تأیید کند نیروهایائت­افبینالملل­یحماتشانرا­علیهیکهدف نظامی خاص هدایت نکردند یا از انجام آن با ماحظات کافیناکامم­اندند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.