شهادت یک سعودی درباره نقش عربستان و اردن در قتل خاشقجی

Iran Newspaper - - News -

همزمان با نزدیک شدن بهسالگرد قتل جمال خاشقجی روزنامه «صباح» ترکیه مدعی شد به اسنادی دست یافته که نشــان میدهد محمد بن سلمان و دستگاه اطاعاتی اردن در این قتل دست داشتهاند.بهگزارش دیلی صباح، یک شهروند سعودی بهنقل از یکی از دوستانش در وزارت اطاعاتعربس­تان،اطاعاتیراد­راختیارسفا­رتترکیهدر دوبلین گذاشــته است که بر مبنای آنها به خاشقجی 100 میلیگرم مواد مخدر کتامیــن و پس از آن پنج میلیگرم داروی میدازولی و ســپس 200 میلیگرم داروی پروپوفول خورانده شــد. این منبع خاطرنشــان کرد که نمیداند چه اتفاقی برای جسد خاشقجی افتاده است، زیرا دوستش او را در جریان ادامه این جنایت قرار نداده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.