مجازات حبس ابد برای رهبر و 0۱عضواخوان­المسلمین

Iran Newspaper - - News -

دادگاه مصر در جدیدترین نشست خود برای بررسی پرونده «جاسوســی اعضــای اخوانالمسـ­ـلمین برای حمــاس و نیــز پرونــده یــورش بــه زندانهــا» احکام نهایی خود برای متهمان را صادر کرد. به گزارش ایسنا به نقل از اسکای نیوز، در این جلسه از دادگاه، حکم حبس ابد برای رهبر اخوانالمسل­مین و 11 نفر از از اعضای این گروه صادر شد. این احکام در حالی صادر شــد که اخوانالمسـ­ـلمین هنوز در شــوک مــرگ محمد مرســی در جریــان این دادگاههــا در ســه مــاه قبــل به ســر میبرد. پزشــکان دادگاه مدعی شــده بودند مرگ مرســی براثر ســکته قلبــی رخ داده اســت. 6 روز قبل نیز عبداهلل مرســی، پسر محمد مرسی به دلیل سکته درگذشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.