۴۱ میلیون دانشآموز در ابتدای مهر به مدرسه میروند

Iran Newspaper - - News -

وزیــر آموزش و پرورش با اعالم اینکــه ۴۱ میلیون دانشآموز در ابتــدای مهــر بــه مدرســه میرونــد از حل مشــکل کمبود نیروی انســانی تا مهرماه خبر داد.بهگزارش ایســنا، محســن حاجیمیرزای­ــی پیش از ظهر چهارشــنبه در حاشــیه جلســه هیــأت وزیــران دربــاره آمادگیهای ایــن وزارتخانه بــرای اجرای پــروژه مهر، اظهار کرد: پروژه مهر، پروژهای اســت که از چند ماه قبل در وزارت آموزش و پرورش آغاز شــده اســت و تمامی اســتانها، واحدها و مناطق در این خصوص فعال هســتند و سازماندهی نیروی انسانی نیز انجام شده است.وی افزود: مقداری کسری در مورد نیروی انســانی وجود داشــت که خوشبختانه با تمهیدات و توافقی که با ادارات کل استانها به عمل آمده، مشکل کمبود نیروی انسانی تا ابتدای مهرماه حل میشود. وزیر آموزشوپرور­ش گفت: ۴۱ میلیون دانشآموز از ابتدای مهر به مدرسه میروند و یکی از برنامههای من تلفیق خانه و مدرســه است و این ترکیب کمک مؤثری به تربیــت بچهها میکند. در این زمینه اســتدعا میکنم همــه والدین در این فرصت باقــی مانده به مدارس فرزندانشــ­ان ســر بزنند و از مــدارس حمایت کنند. حاجی میرزایی با تأکید بر اینکه منظور من لزوماً حمایت و کمکهای مالی نیست، افزود: معتقدم که فضای مدرســه باید فضایی شاداب، بانشــاط و راحت و مناسب بویژه برای دخترها باشد و امیدواریم با کمک همه خانوادهها و مردم ایران بتوانیم مهر باشکوهی را برگزار کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.