برخی با واقعیت های اجتماعی شوخی می کنند

Iran Newspaper - - News - صادق زیبا کالم استاد دانشگاه

مســئوالن جامعــه بایــد واقعیتهــا­ی اجتماعــی را ببیننــد. متأســفانه مشــکل بــزرگ مــا در کشــور ایــن اســت که برخی از مسئوالن نمیخواهند قبــول کنند که جوانانمشکا­لتومطالبات اجتماعــی دارنــد. جوانــان مــا نارضایتیهـ­ـای اجتماعی، سیاســی و اقتصادی انباشــته شــدهای دارند که به هیچ عنوان هم دیده نشده است.

اگــر آنهــا واقعیتهــا­ی اجتماعــی مــردم و مطالبــات آنهــا را ببینند و راهکارهایـ­ـی برایش در نظر بگیرند دیگر برخی ماجراها تکرار نمیشود. در اتفاقات دی ماه 96 هم همین موضوع مطرح شد که مسئوالن ریشه اعتراضات را ببینند.

بسیاری از جامعه شناسان گفتند که این اتفاق بغض و کینه مردم نســبت به برخی از مســئوالن اســت. همــان زمــان خــودم از زبــان وزیــر کشــور شــنیدم کــه مطرح کــرد ممکن اســت حادثه دی ماه 96 دوباره تکرار شــود. مسئوالن باید این سؤال را از خود بپرســند آیا آنهایی که در ایران ماندند یا مجبور شدند که بمانند رضایت اجتماعی دارند؟ مشــکل فقــط بحث اقتصادی نیســت. چــرا که تا موضوعی پیش میآید برخــی از منتقدان دولت میگوینــد اگر آقــای روحانی اشــتغال ایجــاد کند مشــکل جوانان حل خواهد شــد. مشــکل همین جاست که مسئوالن کشــور، نمایندگان مجلس و ســایر مسئوالن کشــور مشــکالت واقعی جوانان را نمیبینند.

برخیهــا بــه شــکاف دولــت و ملــت اشــاره میکنند، بعضیها به سرخوردگیها­ی اجتماعی نگاهــی دارنــد و عــدهای هــم میگوینــد بغض و کینه انباشــته شــده جوانان موجب این مشکالت میشــود؛ همه میداننــد راجع به چــه موضوعی حرف میزنند اما راهکاری بــرای آن ندارند. بنده معتقدم قبل از اینکه برخیها در دانشــگاه، حوزه علمیه، مجلــس و نهاد ریاســت جمهوری جمع شوند و برای مشکلی نسخه بپیچند، باید بپذیرند رنــج، درد و ســرخوردگی در میــان جوانــان وجود دارد.اگــر هــم بخواهند بــه این موضوعــات توجه کنند ســریع بــه دولت انتقــاد میکنند. آنهــا دائم میگویند اگر دولت بهتر کار میکرد چنین اتفاقی نمیافتــاد اگــر بیــکاری کمتر بــود جوانان شــادتر بودند اگر دولت با فســاد مبارزه میکرد مشکالت حل می شــد. آنها عملکرد خودشان را نمیبینند و با مشکالت اجتماعی به نوعی شوخی میکنند. متأســفانه خیلی از نهادهای کشور صورت مسأله را قبول ندارند. تا زمانی که هر ســازمانی عملکرد خــود را بهصورت شــفاف بررســی نکند وضعیت اجتماعــی و نارضایتیهـ­ـای اجتماعــی تبدیل به بحرانمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.