ورود رئیس قوه قضائیه اقدام خوبی برای رسیدگی به اعتراض کارگران اراک است

Iran Newspaper - - News -

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی درباره حــذف دهکهای پردرآمــد جامعه، گفت: تالش میکنیم در مهرماه یارانه افراد با درآمد باال با کمترین خطا و دقت زیاد حذف شــود. به گزارش ایرنا، محمد شریعتمداری در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره حذف یارانه سه دهک باالی جامعه، اظهارداشت: موضوع حذف دهکهای درآمدی برخوردار با توجه به شرایط اقتصادی کشور، فشارهای نظام سلطه طی این ایام و همچنین آثار این فشارها بر سطح عمومی قیمتها باید بــا احتیاط انجام شــود. وی افزود: براســاس مصوبه دولــت مبنی بر اینکه ظرف مدت یک ماه چهار دستگاه مرتبط در این زمینه پیگیری کنند و نسبت به حذف یارانه برخی از افراد برخوردار که تمکن مالی خوبی دارند، اقدام کنند اما هنوز این دستگاهها، دستورالعمل­های کامل در این زمینه را ارائه نکردهاند. او بیــان کــرد: انتظار میرود این اقدام به گونهای روی دهد که در مهرماه امســال بتوانیم بخشی از افراد برخوردار را با میزان خطای حداقلی انتخاب و از فهرست یارانه بگیران حذف کنیم. شــریعتمدا­ری تصریح کرد: تالش میشــود که فشــاری به طبقه مســتضعف و متوســط جامعه وارد نشــود، بلکه فقــط میخواهیم بهطور خــاص این مصوبه مجلس شورای اسالمی در حذف سه دهک برخوردار جامعه به مورد اجرا درآید. آذر ســال ۹۸۳۱ زمــان آغــاز واریــز یارانــه بــود و مبلــغ یارانــه دریافتی هــر یک از مشموالن دریافت یارانه نقدی ۵۴ هزار و ۰۰۵ تومان است و تاکنون در ۲۰۱مرحله به حســاب سرپرســتان خانوار واریز شده است که معادل سه میلیون و ۸۶۴هزار میلیارد تومان است. شریعتمداری در ادامه درباره اقدامات دولت در پاسخگویی بهاعتراضها­یکارگرانار­اک،گفت:مجموعهاعتر­اضهایموجود­درکمیسیون تســهیل رفع موانع تولید در اراک با مســئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد رسیدگی قرار میگیرد. وی افــزود: واحدهــای تولیدی که حقوقهــای معوق و مشــکالتی در روابط کار پــس از واگــذاری واحدهای تولیدی بزرگ و مســائلی همچون بدهی به بانک و برخی از مفاد قانون کار داشــته باشــند در جلســات بررســی و مصوبههای ستاد تســهیل برای بانکها و سایر دســتگاهها قابل اجرا است. وزیر کار گفت: مشکل اساســی واحدهــای واگــذار شــده به بخش خصوصــی بحث مالکیت اســت که وزارت صنعت در حال مذاکره با شــرکت مپنا و ســایر شــرکتهای توانای مادر است تا بتوانند با تکفل اداره مالکیت شرکتهای خصوصی شده که با مشکالت روبهرو هستند تا حدود ممکن با تأمین قراردادهای الزم نسبت به رفع مشکالت بلندمدت اقدام کنند. شــریعتمدا­ری در زمینــه میــزان احــکام صادره توســط محاکــم بــرای برخی از معترضان کارخانه نیشــکر هفت تپه، گفت: هفته گذشته در جلسه دولت برای وزارت کار نیــز صــدور حکــم غیرقابل باور بود و بهنظر میرســید ایــن احکام در چارچوب قواعد و مقررات اســتاندار­د کار نباشــد و در نتیجه کمیســیونی توســط دولــت بــا همــکاری وزارتخانهه­ــای دادگســتری، تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی، اطالعات و معاونت ریاست جمهوری پیگیری شود که با ورود رئیس قوه قضائیه و دستور رسیدگی مجدد اقدام خوبی بود که این مشکل حل شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.