ورود نهادهای غیر مسئول در مسائل اجتماعی

Iran Newspaper - - News - محمد زینالی اناری پژوهشگر اجتماعی

در مــورد مســائل اجتماعی هــم از بعــد فــردی و هــم از بعد اجتماعــی دچار نوعی بحران حقیقت هستیم و در خیلی مواقــع نمیدانیم که آیا یک مســأله واقعاً مسأله اســت یا خیر. به نوعی ســن تشخیص مســأله اجتماعی در کشور ما پایینتر از کشــورهای پیشرفته است و متافیزیک فهم و حل مســأله همراه با دوره معاصر پیش نرفته اســت. مســأله اجتماعــی زیربناهایی دارد کــه در آن باید بفهمیم چرا افراد دچار مشکل میشوند. باید به این نکته توجه کنیم که در خصوص حل مســائل اجتماعــی چه کســی مســئول اســت؟ در جامعه چنــد ابرنهاد وجــود دارد، در ابتدا نهاد سیاســت، سپس نهاد اقتصاد که از همان زمان پیدایش بازار وجود داشت، نهاد بعدی، نهاد تربیت است که از تربیت سنتی آغاز و به تربیت مدرن رسیده است و در آخــر، نهــاد جامعه یعنی خــود جامعه. این نهادها در همه زمینهها و مسائل میتوانند حالل مشــکالت باشــند. در زمانهای قدیــم فقط نهاد سیاســت تصمیم گیرنــده بــود، در حالی که حتی برخی صاحب منصبان ســواد کافی نداشتند ولی در همــه بخشهــای جامعه دخالــت میکردند؛ بهعنــوان مثــال به جــای اینکه نهــاد آمــوزش در خصوص مســألهای تصمیم گیرنده باشــد، نهاد سیاســت ورود میکنــد. در حقیقــت در نهایــت کســی که باید متولی باشد، خود جامعه است؛ اما متأسفانه، کشور ما از وضعیت شهرهای مبتنی بر محله درآمده و با شهرک سازیهای غیراصولی، اردوگاههای معیشــتی با افراد غیرمرتبط ســاخته شدهاندکهحت­ینمیتوانند­باهمدرستگف­توگو کننــد. ایــن در حالی اســت که همــواره میگوییم، نهادهــای مدنــی نداریــم یــا حــزب نداریــم و از چنین مشــکالتی گلهمند هستیم. دلیل همه این مشــکالت این اســت کــه انســانها فقــط متکلم شــدهاند و نمیتوانند گفتوگو کنند. شهرســازی، کالبدهــای از هم گســیخته تولید کــرده و خروجی آن عصارهای از تجمع مردم اســت. در شــرایطی که جامعــه قدرت ندارد، سیاســت، طرح مســأله میکنــد و اینجا اســت که نمیتوانیم مشــکالت و مســائل اجتماعی را حل کنیم. یکی از راهکارهای اساســی برای پیشــگیری از تبدیل مسائل کوچک اجتماعیبهب­حران،توزیعامتیا­زبهصورتمنط­قی در حوزه اقتصادی و آموزش اســت. در گام بعدی تفکر منطقی و غیرمنطقی باید از هم جدا شــوند و کالبدشکافی درستی از اطالعات آماری و سطح آگاهــی جامعه داشــته باشــیم. البتــه ارزشهای دینیمانندص­بوری،روحیهجوانم­ردی،همدلیها و برنامههای جهادی و ارتقای دانش روز در بخش منطقیجامعه­نیزفرصتهای­یهستندکهما­نعاز همگسیختگیج­امعهمیشوند.دربحثجامعه باید تحقیقات منطقی دانشگاهی بیشتری داشته باشــیم و از اختــالالت کارکــردی همچون دخالت سیاست در اقتصاد، اقتصاد در آموزش و آموزش در متافیزیک کاســته شــود. باید ایــن نهادهای در هم گره خورده، ساختارها و کارکردهای مشخصی داشته باشــند. بهعنوان نمونه افراد سیاسی نباید واردمباحثا­قتصادیشوند.اینروزهاهن­رمندان، جــای نخبــگان را گرفتهانــد. در بخشهایــی کــه نخبگان باید حل مسأله کنند و مشکالت را از میان بردارند، هنرمندان ورود کرده و دخالت میکنند.

در گامی دیگر، برای حل مشــکالت اجتماعی، بایــد مطالعــات جدیــد اقتصــادی و اجتماعــی و روانشناختی و فلسفی صورت گرفته و همزمان هم ازابزارهای­روزدنیابهر­هبگیریم.بایدتالششو­دکه جامعه، خود متولی باشــد و حالل همه مســائل و مشکالت دولت شناخته نشود و همه تقصیرها به گردندولتان­داختهنشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.