چرا مسأله کوچک به بحرانی بزرگ تبدیل میشود؟!

Iran Newspaper - - News - حسین میرزایی جامعه شناس

در بســیاری مواقع در کشــور مــا مســائل خیلــی کوچــک که مشــابه آن در کشــورهای پیشــرفته براحتــی حــل میشــوند و ابعــاد چندانــی همندارند،بهبحرانیبز­رگ تبدیــل میشــوند. دلیــل اصلــی این اتفاق هــم، ناکارآمدی در بخشهایی از سیستم و سیاستگذاری در حوزههای اجتماعی و فرهنگی اســت. تصمیم گیریهای اشتباه برای کشــور هم هزینه ســازیهای زیادی بهدنبال دارد و با تصمیمات نســنجیده و نابهنگام، برای کشور بحرانهایــ­ی غیرقابــل جبــران ایجــاد میشــود. ناکارآمدیس­یستماجتماع­ی–فرهنگیدرنه­ایت بیاعتمــاد­ی مردم را هم بهدنبــال دارد. بهعنوان مثال هنگامی که مسأله شفافسازی اقتصادی یا سیاســی پیش میآید همه کشــورها با این مسأله راحت کنــار میآینــد. هنگامی که دولتمــردا­ن به عرصه سیاســت ورود میکنند حجــم داراییهای آنهــا کامــالً شــفاف اســت و در هنگام خــروج هم حجم داراییها کامالً شــفاف است در موارد دیگر هــم همینطور بهعنــوان مثــال رأی سیاســی باید مشــخص باشــد. در حالی که همین مسأله که در کشــورهای دیگر براحتی حل میشــوند در کشــور مــا بــه معضلــی بــزرگ تبدیل میشــود. مســأله شفافســازی رأیهــا یــا همیــن بحث اســتادیوم رفتــن زنان بــه مرور زمــان خورده و شفافســازی نمیشوند. این در حالی است که مراجع مختلف، نظرات گوناگــون میدهند و بحثهــای متفاوتی را مطــرح میکنند، امــا در نهایــت تصمیمگیری قطعی صورت نمیگیرد. وقتی مسائل بالتکلیف میمانند،بهبحرانتبد­یلمیشوندوب­یاعتمادی اجتماعی نیز موازی با آن، رقم زده میشود. ریشه دیگر مشــکل این اســت که دامن زدن به مســائل اجتماعــی، بهدلیــل بــاال رفتــن حساســیتها­ی اجتماعــی اســت. وقتــی در ســاختارها­ی کشــور، سیســتم مردساالر داریم مسائلی مانند استادیوم رفتن زنان، بزرگ میشوند و به نتیجه نمیرسند. در این نمونه ممکن اســت تنهــا دو درصد از زنان تمایــل داشــته باشــند بــه اســتادیوم برونــد اما با بــه میــان آمدن بحــث، بهدلیــل مشــکالتی که از بیعدالتیها­ی جنســیتی یا حتی آموزشی نشأت میگیرند، 80 درصد جامعه زنان پشــت موضوع میایســتند. اگر مشــکالت بهصورت ریشهای حل شــوند، هیــچ گاه به بحــران تبدیل نخواهند شــد. در نگاهــی دیگــر در برخی موارد، تشــخیص داده میشود که مســائل به بحران تبدیل شوند تا روی مســائل بزرگتر ســرپوش گذاشــته شــود بهعنوان نمونه مســأله اجتماعی کوچکی به بحران تبدیل میشــود تــا بحرانی ماننــد زمین خــواری در پس قضایاپنهان­باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.