موافقت شورای حل اختالف با زیست شبانه

Iran Newspaper - - News -

رئیس کمیســیون شهرســازی و معماری شورای شــهرتهران گفت: شورای حل اختــالف هفته گذشــته موافقــت خود را با زیســت شــبانه اعالم کــرد و تقاضای ما از شــهردار تهران این اســت که طی برنامهای اولویتها را ارائه کند تا نســبت به عملیاتی کردن ســریع آن به شــکل پایلوت در مناطقی که ضرورت و اولویت دارد، کار را شروع کنیم. محمد ساالری درباره مقاومتها در برابر زیست شبانه گفت: بخشی از مخالفتهایی که صورت میگیرد مبتنی بر ناآگاهی از رویکرد و برنامههایی اســت که قرار اســت در فرآیند تحقق زیست شبانه عملیاتی شود و برخی فکر میکنند زیست شبانه بعضاً بیبند و باری است که در برخی شهرهای دنیا وجود دارد. این برداشــتها، نگاه محدود برخی مخالفان را نشان میدهد، چــرا کــه این طــرح مزایا و اتفاقــات خوبی را به همــراه دارد که به ایجاد نشــاط و ســرزندگی و کارآفرینی منجر خواهد شــد و ســبب اســتفاده از فرصت و زمان در اختیار جامعه شــهری میشــود. زیســت شــبانه اقتصاد شــهر را رونق میدهد، موجب باالرفتن بهرهوری زیرســاخته­ای شهری میشــود، کالبد و منظر شهر را زنده، شــاداب و امن میکند، با گســترده کردن ســاعات انواع خدمات رضایت شــهروندان را افزایش میدهد، موجب جذب گردشــگر میشــود، فعالیتهای فرهنگی و هنری را رونق میبخشــد، آرامش و نشــاط جامعه را زیاد میکند ...و در عین حال قرار هم نیست آرامش سکونتگاهها و مناطق مسکونی را برهم زند. وی با اشاره به طرح زیست شبانه تأکید کرد: آنچه در تهران قرار است اتفاق بیفتد مبتنی بر قوانین جاری، قانون اساسی و باورها و اعتقادات جامعه ایرانی و اسالمی است. ضمن اینکه این طرح تحت مدیریت دولت و مدیریت شهری خواهد بود. ساالری با بیان اینکه اکنون نیز در شهر تهران و شهرهای دیگر شاهد زیست شبانه مخفی و زیرزمینی هستیم، اظهار داشت: طرح زیست شبانه قرار است در فضا و منظر عمومی و تحت نظارت همگانی محقق شود نه در سکونتگاهها و مناطق مسکونی که موجب سلب آرامش شهر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.