مترو اسپورت (انگلیس)

Iran Newspaper - - News -

این نشــریه با تیتر «خبری از معجزه نیســت» به تشریح شکست تیم ملی کریکت انگلیس مقابــل اســترالیا پرداختــه و متذکــر شــده اگــر انگلیسیها در مسابقات قبلی خود با استرالیا طیســالجــ­اریباکارها­ییمعجــزهو­اربرنده شــده بودنــد، ایــن بــار خبــری از این دســتاورد نیست.پیامدهایشک­ستسرهناویل­یامزمقابل آندریسکودر­فینالمسابق­اتاخیرتنیس­یو.اس. اوپن و عزم ویلیامز برای ادامه دادن به راهش، دیگرگزارشه­ایمهممتروا­سپورتاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.