موندو دپورتیوو (اسپانیا)

Iran Newspaper - - News -

راهیابــی اســپانیا بــه مرحله نیمــه نهایی مســابقات جــام جهانــی بســکتبال 2019 در خــاک چین ســبب شــده ایــن روزنامه گــزارش مبســوطی را در ایــن خصــوص چاپ کند و عکس بزرگ صفحه اول خود را نیــز بــه چهره شــادمان یکــی از اعضای ایــن تیم به نــام تراس اختصــاص بدهد. مصاحبــهای بــا نیمــار، دیگر مطلــب این شماره موندو است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.