توتو اسپورت (ایتالیا)

Iran Newspaper - - News -

نقش مهمــی که ماتی دلیخــت در تیم ملی هلندوباشگا­هیوونتوسبر­عهدهگرفته،باعث شده این روزنامه عکس وی را روی جلد خود بنشــاند و در مصاحبهای بــا او، از اهدافش در فصل جاری پرده بردارد. تشریح جدیدترین شــرایط لیگ فوتبــال ایتالیا که از شــنبه آینده بازگشایی میشــود و مطلبی درباره تدارکات آ.ث.میان، دیگر مقالههای مهم این شماره توتو اسپورت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.