احساس‌تنهایی‌م ‌یکنیم

علی شفیعی، سرعتیزن تیم ملی والیبال در آستانه مسابقات قهرمانی آسیا در گفتوگو با «ایران»: نیاز به توجه بیشتر داریم تا از نظر روحی به فرم ایدهآل برسیم/ والیبال رئیس جنگجو میخواهد

Iran Newspaper - - News - محمد محمدی سدهی خبرنگار

مسابقاتوال­یبالقهرمان­یآسیاازفرد­ادر سالن 12 هزار نفری آزادی آغاز میشود. شاگردان کوالکوویچ پس از کسب عنوان پنجمــی در لیــگ ملتهــا 2019 بــرای کســب ســهمیه المپیک 2020 به روسیه ســفر کردنــد امــا از کســب ایــن مهــم در رویارویــی با کوبا، مکزیک و روســیه ناکام ماندند. حاال ملیپوشــان کشــورمان این شــانس را دارنــد که بــا حضــور در جمع 8 تیــم برتــر آســیا، راهــی چیــن و آنجــا المپیکیشون­د. علی شــفیعی در آســتانه آغاز مسابقات قهرمانی آسیا به خبرنگار «ایران» گفت: «در وهله اول هدفمان حضور در جمع 8 تیــم برتر آســیا و پــس از آن قهرمانی اســت. باید جــواز حضــور در مســابقات انتخابــی در چین را به دســت آوریم و به عنــوان بهترین تیم آســیایی به المپیک 2020 صعود کنیم. چین، ژاپن و استرالیا حریفــان ســنتیمان در ایــن مســابقات هســتند. عــاوه بــر این تیمهــا، قطر هم در حال پیشرفت است. قطریها تاش میکننــد تا به جمــع مدعیان قاره آســیا اضافه شــود. البته ما ثابت کردیم که اگر خودمان باشــیم از آســیا جلوتر هســتیم و در آســیا رقیــب نداریــم. خوشــبختان­ه تیــم ملــی شــرایط خوبــی دارد البتــه ما چنــد ماه پرفشــار را پشــت سرگذاشــتی­م و فرصــت چندانــی بــرای اســتراحت نداشتیم.» ســرعتیزن تیم ملی والیبال ادامــه داد: «مــا در چنــد مــاه اخیــر برای آمادهســاز­ی و حضور در مسابقات زمان زیــادی نداشــتیم و بایــد در کوتاهتریــ­ن زمــان مراحل آمادهســاز­ی را پشــت ســر میگذاشــتی­م. بســیار ســخت اســت کــه بــدن ورزشــکار در طول 6 ماه در شــرایط ایدهآل باشــد اما به هر حال تاشمان را میکنیم. در این میان نیاز به توجه بیشتر داریم تا از نظر روحی هم به فرم ایدهآل برسیم.بعدازاتمام­مرحلهنخستل­یگ ملتها به ایران بازگشــتیم و متأســفانه مســئوالن توجهی بــه کار بزرگــی که تیم ملــی انجام داد، نداشــتند. با شــرایط نه چنــدان مطلــوب روحــی در دور دوم مســابقات حضور یافتیــم. در آن مقطع ذهنیتــی برای بازیکنان بــه وجود آمد که در این مســیر سخت تنها هســتیم و این موضوع کار را برای ما سختتر کرد، حاال هم چنین حســی داریم. بعد از پنجمی لیگ ملتها هم شرایط همان گونه بود و هیچ توجهی به بازیکنان تیم ملی نشد. خیلی غیرمنصفانه است که از یک گروه 20 نفره تنها انتظار نتیجه داشته باشید و یک سالن تمرین در اختیارشان بگذارید و پس از آن رهایشان کنید. نتیجه گرفتن به این سادگیها نیست.» ســرعتی زن تیم ملی گفت: «درهر حال انگیزه اصلی ما دفاع از اعتبار والیبالمان و شــاد کردن دل مردم اســت. پوشــیدن پیراهــن تیــم ملی مشــکات را بی معنا میکند و بچههــا تنها دلخوش به چنین مســائلی هســتند و آن گونــه کــه بایــد به تیــم ملــی رســیدگی نمیشــود. هنــوز انتخابات والیبال برگزار نشده و این رشته باتکلیــف اســت. البتــه افشــین داوری تــاش خــود را میکنــد امــا او اختیــارات رئیس فدراسیون را ندارد. همه از والیبال انتظار نتیجهگیری دارند و باید کســی به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شود که بتواند موتــور والیبال را روشــن نگه دارد، خواســتهها­ی اولیــه بازیکنــان را عملی و شــرایط را مهیا کند. باید به گونهای باشد کــه بازیکنــان از نظــر روحــی در شــرایط مطلوبــی قــرار بگیرنــد. والیبــال نیــاز به رئیس جنگجو دارد.» او با اشاره به صعود بسکتبال به المپیک 2020 و شــرایط نامشــخص فوتبال برای رسیدن به این مسابقات، صحبتهایش را ادامه داد: «از المپیکی شدن بسکتبال خیلی خوشــحال شــدیم. آنها کار بزرگی کردنــد و باید بــه بسکتبالیسـ­ـتهایمان تبریک گفت. فوتبال تماشــاگرا­ن زیادی دارد و پــول زیادی در این رشــته رد وبدل میشود. همیشه حمایت از فوتبال بوده در حالی که این تیم چند دهه است که در المپیک حضور ندارد.» ســرعتی زن تیم ملی در پایان از رســانهها هم انتقاد کرد: «نتیجه را رسانهها به مردم القا میکنند. میتوانیــم در رشــته ای بدترین نتیجه را ببینیــم اما رســانهها جوری القــا کنند که آن تیــم نتیجه خوبــی گرفته و همچنین ممکن اســت که یک تیم بهترین نتیجه را گرفته باشد اما رسانهها توجه چندانی به آن نداشته باشــند؛ همانند اتفاقی که برای والیبال افتاد. ما پنجم جهان شدیم و زمانــی کــه برگشــتیم بــه گونــهای با ما برخورد کردند که انگار در همان دور اول حذف شدیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.