سلطانیفر: توانایی تأمین امنیت حضور بانوان در استادیومها را داریم

Iran Newspaper - - News -

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به حضور تماشاگران زن در سالن مســابقات رشــتههای والیبال، بســکتبال و هندبــال گفت: «با رعایت تمام ماحظات شرعی و فرهنگی، تماشاگران بیننده مســابقات در رشتههای دیگر هســتند و با هماهنگی، برنامهریزی و پیشبینیهای الزم صــورت گرفتــه با عوامل انتظامــی، امنیتی و وزارت کشــور، تماشــاگرا­ن زن در بازیهای ملی با اســتفاده از امکاناتی که برای آنها فراهم شــده اســت، حضور پیدا خواهند کرد.» مسعود سلطانیفر درباره امکان حضور تماشاگران زن در بازیهای لیــگ برتر فوتبال عنوان کرد: «امیدواریم با مناســب شــدن فضای اســتادیوم­های ورزشــی و رعایت کامل موازین شــرعی و فرهنگی توســط هواداران تیمها در آینده نیز بتوانیم شرایط حضور بانوان در مسابقات لیگ برتر فراهم کنیم و این موضوع نیازمند بررســی جامعتر و کاملتر در آینده اســت. وزارتخانه و فدراسیون فوتبال با کمک نیروهای انتظامی و نهادهای مســئول، توانایی تأمین شــرایط کامل، رفاهی و امنیتی با رعایت ماحظات شــرعی را دارد.» او با ابراز تأســف و تأثر از درگذشــت غمانگیز ســحر خدایاری ضمن عرض تســلیت و همدردی با خانــواده گرامیاش خاطرنشــان کــرد: «امیــدوارم هیچ گاه شــاهد تکرار چنیــن اتفاقات تلــخ و ناگواری نباشیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.