شاگردان کوالکوویچ در صدد هت تریک قهرمانی در قاره

Iran Newspaper - - News -

بیستمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی آسیا از جمعه (فردا) با حضور 16 تیم (ایران، چین، ژاپن، سریانکا، عمان، قطر، استرالیا، قزاقســتان، کــره جنوبــی، چیــن تایپــه، تایلند، هنگکنــگ، هند، پاکســتان، کویت و اندونزی) در ســالن آزادی تهران آغاز میشود و تیم ملی والیبال کشــورمان با سریانکا، استرالیا و قطر همگروه اســت. این مســابقات در 4 گروه 4 تیمی برگزار میشــود و دو تیم برتر هر گــروه جوایز حضور در مســابقات انتخابی المپیک 2020 را کــه دی ماه در چین برگزار میشــود، کســب خواهنــد کرد. تیم قهرمان آن مســابقات، راهی المپیک خواهد شد. این چهارمین میزبانی ایران در رقابتهای قهرمانی آسیاســت، مســابقاتی که هر دو ســال یک بار برگزار میشــود و تیمهای ژاپن، کره جنوبی و چیــن به ترتیب بــا ‪4 9،‬ و 3 قهرمانی پرافتخارتر­ین تیم های قاره هســتند و ایران با 2 قهرمانی در سالهای 2011 و 2013 در جایگاه چهــارم پرافتخارتر­ینها قرار دارد. اســترالیا هم یک قهرمانی در کارنامهاش دارد. شاگردان ایگور کوالکوویچ پس از کسب نتایجی خوب در لیگ ملتهای 2019 و نمایش قابل قبول در پیکارهای انتخابی المپیــک در روســیه، حاال درصــدد هتتریک قهرمانی در آســیا هستند. سعید معروف، سیدمحمد موسوی، امیر غفور، میاد عبادی پور، پوریا فیاضی، فرهاد قائمی، علی شفیعی، علی اصغرمجرد،مسعودغامی،جوادکریمی،امیرحسیناس­فندیار، پوریا یلی، محمدرضا حضرت پور و محمدرضا مؤذن 14 بازیکنی هســتند که برای این مهم تــاش خواهند کرد. تیم تحت رهبری کوالکوویچ جمعه، شنبه و یکشنبه به ترتیب به مصاف سریانکا، قطر و استرالیا میرود. هر 3 دیدار ساعت 18:30 آغاز میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.