بلیت 20 هزار تومانی در سالن آزادی

Iran Newspaper - - News -

بلیت فروشــی مســابقات والیبال قهرمانی آســیا از دیشــب آغاز شــد و عاقه منــدان می توانند تا صبــح جمعــه اقــدام بــه خریــد بلیــت اینترنتی کننــد. قیمــت بلیــت مســابقات 20 هــزار تومان اســت و گفتــه مــی شــود کــه حضــور بانــوان در ســالن نیــز بامانــع اســت و بانــوان میتواننــد ماننــد دیگر هــواداران بلیت اینترنتــی خریداری کننــد. عــاوه بــر ایــن بــا هماهنگیهــ­ای صورت گرفتــه ویدیوچک اصلی در ســالن 12 هزار نفری مستقر شــده و تیمها میتوانند از وجود آن بهره ببرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.