احضار بیرانوند به کمیته انضباطی

Iran Newspaper - - News -

علیرضــا بیرانونــد، دروازهبــا­ن ملیپــوش پرســپولیس بــرای ادای پــارهای توضیحات به کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال فرا خوانده شــد. وی که باید روز شــنبه به کمیته برود، در ارتباط با حرکت دســت خود نســبت به هواداران تراکتور طی دیدار اخیر دو تیم در لیگ برتر احضار شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.