تحلیل چراغپور و جاللی از بازی تیم ملی

Iran Newspaper - - News -

جــال چراغپور در مورد ارزیابــیا­ش از اولین بازی تیم ملــی مقابــل هنگکنــگ در مســابقات انتخابــی جام جهانــی 2020 قطر گفــت: «در این بازی تیم ملی چند موضوع دیده شــد؛ اولین مورد ســرعت پایین بازی در تمــام جهــات زمین بــود. دومیــن مورد عدم انســجام خطــوط داخل میدان بود و واحد دفاعی و واحد میانی اشــکاالتی داشتند. ســومین مورد گسستگی حفره بین دو دفــاع وســط بود. چهــارم راکــد بودن و کــم تحرکی بازیکنــان اســت. پنجــم اشــکال در اجــرای حــرکات یا طرحهای چندنفره حملهای اســت. ششمین نکته به دلخــواه انتخاب کردن نوع پاس و نــوع حرکت بود. اما بزرگترین موضوع این است که تیم ملی ما همچنان دو مرحلــه از فوتبال را بــازی نمیکند و در زمان حمله وقتــی توپ را از دســت میدهیم، برنامــهای برای پس گرفتــن تــوپ نداریــم. ایــن در حالــی اســت کــه زمــان کیروش، پســادفاع داشــتیم. تیم ملی مدرن باید هر دو مرحله را بازی کند. آثاری از تغییر در نقشههای تیم ملی دیده نمیشود.» همچنیــن مجیــد جالــی، دیگــر کارشــناس فوتبــال درخصوصبازی­شاگردانویل­موتسمقابله­نگکنگ گفت: «تیم ملی در دیدار برابر هنگکنگ تغییر سبک نداشــته اما تغییر نگرش روش بازی ایجاد شده است. تیــم ملی گرایشــی به بازی هجومــی پیدا کــرده که این مســأله برای آینده بســیار خوب و امیدوارکنن­ده اســت. نبایــد در 2 مــاه انتظار تغییر ســبک در بــازی تیم ملی داشــت و برای این موضوع باید زمــان زیادی در اختیار مربیقراربد­هیم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.