نیکخواه بهرامی: تا المپیک تحملم کنید

Iran Newspaper - - News -

صمــد نیکخــواه بهرامــی در جام جهانــی یکی از ســتارههای تیم ملی بســکتبال بود. کاپیتان تیم ملی بســکتبال از انتقادهایی که پــس از بازی با پورتوریکو مطرح شــد، ناراحت اســت. او در این خصوص به ورزش 3 گفت: «بعد از باخت به تیم پورتوریکــ­و فشــار خیلی زیادی از بیرون به تیم آمــد. وقتی تیم ملی هنوز در کوران جام جهانی اســت و شــانس خود را از دســت نداده، درســت نیســت کــه هرگونه انتقادی صورت بگیرد. متأســفانه باید بگویم خیلی از دوســتان منتظر لغزش ما بودند و حتی صبر نکردند تا مســابقات تمام شــود.» در حاشیه مسابقات شایعه خداحافظــی نیکخــواه بهرامی از تیم ملی منتشــر شــد. او در ایــن خصوص بیان داشــت: «بعد از بازی با تونس شــنیدم که شــایعه کردند صمد قهر کرده اســت. بعضیهــا واقعاً مریض هســتند چون درســت کــردن این شــایعات کار آدمهای مریــض اســت. به هر حــال میخواســتم بعــد از جام جهانــی از بازیهــای ملی خداحافظــی کنــم، اما گفته بودم که اگر ســهمیه بگیریم تا المپیک هســتم. االن هم میخواهم تا المپیک ادامه دهم. یک سال دیگر مرا تحمل کنید و بعد از آن میروم و دیگر برنمیگردم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.