تمرین آبیها با 6 غایب

Iran Newspaper - - News -

تمریــن روز گذشــته اســتقال تهــران در حالی در باشــگاه انقاب انجام شــد که 6 بازیکــن ایــن تیم غایب بودند. بجز ملیپوشــان­ی چون غفوری، کریمی و حســین حســینی، روزبــه چشــمی نیــز بــه تمریــن نیامــد و تبریــزی و دشــتی نیز بــا اجازه استراماچون­یغیبتداشتن­د.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.