درخواست جامعه جودو برای بازگشت سعید مالیی

Iran Newspaper - - News -

حــدود 300 نفــر از مربیــان، داوران، پیشکســوتا­ن و رؤســای هیأتهــای اســتانی با امضای متنی، خواســتار بازگشت ســعید مایی به ایران شدند. در متن امضا شده جامعــه جودو آمده اســت: «به اســتحضار میرســاند، بــا وجود اتفاقات ســازمان یافتــه اخیر علیه فدراســیون جودو و فتنهگــری جدید، ما حمایت قاطع خــود را از تصمیمات فدراســیون جودو، وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک اعام میداریم و افتخارات قهرمان ارزنده کشــورمان، سعید مایی را ارج نهاده و اعام میداریم آغوش جامعه ورزش و عموم مسئوالن و هموطنان عزیز بویژه خانواده بزرگ جودو کشور برای بازگشت این قهرمان پرافتخار همواره باز است و امیدواریم اولین مدال المپیک جودو ایران توسط سعید مایی کسب شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.