حسین انتظامی: داشتههای سینما را تخریبنکردی­م

Iran Newspaper - - News -

امام محمدباقر علیه السالم: نزدیکترین و سریعترین طاعت در ثواب ، پیوند با خویشان است.

کافی(ط-االسالمیه) ج2 ، 347ص - خصال ج1 ، ص 124 - تحف العقول 294ص

‪88769075 88761254 88761720‬ 3000451213 روابط عمومی / تهران خیابان خرمشهر،شماره208 ‪88748800 / 15875-5388‬ سازمان چاپ و انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی - شرکت چاپ جامجم - همشهری ‪)021( 1877‬ 88548892-5

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.