داستان بولتون

Iran Newspaper - - صفحه اول - علی ربیعی سخنگوی دولت

در داســتانها یــا ســریالهای­ی که ایــن روزها برای «اتم» سرهمبندی میشود هیچ اشاره معناداری به نقش صهیونیســم و البی پرقدرت اسرائیل در برجام ســتیزی وجــود ندارد. بهعنــوان مثال باید پرســید چگونه میتوان ســریالی یا داستانی برای برجامساختو­سوزوگدازصه­یونیستیدرل­حظه شکلگیری توافق هستهای را ندید و نشان نداد یا بهعنوان مثال آن «ویدئوی تبریک» را که نتانیاهو به محض مشاهده کمترین عالئم خروج ترامپ از آن نشــر داد ندید. آن خشــم و کف برلب آوردن ضد برجامی نتانیاهو والبی مربوطه در امریکا و این شــادی شــیطانی صهیونیســت­ی در مرحله بــه زیر ضــرب بردن برجــام، غایب بزرگ آن داســتان و آن ســریالهای­ی اســت که مطابق مقاصدی خاص جعل میشود. برکناری جان بولتون، مشــاور امنیت ملی کاخ ســفید را به این لحاظ میتوان به مثابه فرصتی برای مشاهده آن چیزهایی تلقی کرد که معموالً در فیلمبندیها­ی ضد دولتی به نحو حســاب شده از معرض دید خارج میشود: بولتون در کنار دیکچنیمعاو­نجورجبوشوپ­لولفوویتزو­دیگرجنگطلب­انحرفهای از معمــاران لشکرکشــی به عــراق بود. همیــن دارودســته جنگطلب را میتوان در آن تابســتان داغ در کنگره و ســنای امریکا دید که لشکرکشــی مشــابهی را اینبــار در شــکل البیگری علیه شــکلگیری توافق هســتهای ســامان داده بودنــد. تصادفــی نبــود کــه اوبامــا در آن ایــام گفــت: همان افرادی که نقش اصلی را در جنگ عراق داشتند اینبار به مصاف توافق هستهای با ایران آمدهاند. اوباما تأکید کرد «همان افراد وهمان ذهنیت.» پیوند میان توافق هستهای و غیرممکن کردن جنگ همان پیوندی است کــه در داستانســر­اییهای جعلــی برضد مدافعــان حریم دیپلماســی و قهرمانان قدرت نرم کشــور به حوزه خاکستری رانده میشود. در سیمای جنگطلبانه بولتون میتوان شکل وارونه آن پیوند را به وضوح مشاهده کرد. بولتون همان کســی که پیشــنهاد بمبــاران ایران را مطــرح کرده بود وهمان شــخصی اســت که در نهایت شــدت و خشــونت دیوانــهوا­ر علیه برجام و نقش پیشگیرانه آن برضد جنگ، جنگی مستمر برپا کرده بود.

بولتون همچنین نقش حلقه واسط در البی اسرائیل و البی تروریسم نفاقآلود داشــته اســت. بولتون در همایش تروریستهای رجویستی در پاریس گفته بود حاکمیت ایران جشن چهلسالگی خود را نخواهد دید و به جای آن در کنار حضار همان همایش جشن سرنگونی برپا خواهد کرد. اکنونبولتو­نرفتهومیهن­ماپسازجشنچ­هلسالگیانق­البآغازیتا­زه را زندگی میکند: آنجا که سخن از حاکمیت قانون و تأسیس بنای قانون اساســی و معماری جمهوریت اسالم میرود، یک تأسیس مستمر، یک آغاز همیشــه تازه و یک هویت چندوجهی و همیشــه نوشــونده ملی رخ مینماید.بهمنیکهگذش­تچهلمینجشن­بهگورسپاری­امرکهنهیعن­ی دیکتاتــور­ی بــود اما «عارفان در دمی دو عید کنند» اســفندی که در پیش استجشنآمدن­مولودینوین­خواهدبود.دراسفن ِدخانهتکانی­نوروزی، «خانــه ملــت» نیز در معرض نوســازی قرار خواهد گرفت. شــکوه آزادی انتخاباتی و مشارکت چهلمیلیونی ملت ما تضمینی خواهد بود برای به انــزوا راندن تحریمگران و جنگطلبــان در جهان و در خود امریکا. دولت تدبیر و امید در نخســتین گام همین دو سال پیش رو، تسهیلگر و مجری انتخاباتی خواهد شــد در تراز و سطح و کیفیت مردمساالری جمهوریت اســالم و در گام دوم و بر بنیاد مشــروعیتی که همین انتخابات در ســطح جهانــی در اختیار دیپلماســی میگــذارد بنیانهــای تحریم و تروریســم اقتصــادی را نــه تنها در جهان کــه در جهان غرب نیز به پرســش خواهد گرفت و آغازی بکر و تازه برای نسل ۰۰۴۱ رقم خواهد زد. ■ بازهمپیرام­ونفساد

در جلسه سران سه قوه در قوه قضائیه یکی از مباحثی که پیرامون آن بحث شد، هماهنگی برای مبارزه با فساد، ثبات مدیریت و عدم تخریب نظــام مدیریتی و ریســکپذیر­ی مدیران بوده اســت. فســاد هم همانند ســایر پدیدههــای اجتماعی اســت کــه اگر بــدون نگاه علمی و شــناخت از پدیــده به ســراغش برویم پیچیده و الینحلتر میشــود. بدانیم فســاد یــک پدیده تاریخی، دیرین و جهانی اســت. هرجا ذرهای از قدرت باشــد امکان شــکلگیری فساد وجود دارد و فارغ از ساختارهای قدرت، تا عامل نفســانیت انســانی نیز وجود دارد امکان فســاد هســت بخصــوص وقتی مبارزه با فســاد، تکبعدی، سیاســی، جناحی و مقطعی شــود مبارزهای ناکارآمــد و انحرافــی شــکل میگیرد.مبــارزه بــا فســاد بایــد در چارچوب حقوقی، عادالنه، غیرهیجانی و درازمدت صورت گیرد. بر همین اساس، در بخش زمینههای بروز فساد و گلوگاههای رانتی، ستاد مبارزه با فساد در دولت اقدامات خوبی را ســامان داده اســت و نیز دولت بــا فراهم آوردن زیرساختهای مبارزه با فساد و اقداماتی از قبیل الیحه شفافیت، افزایش طرفیت نقد و نظارت ...و تالش بســیاری جهت کاهش فساد انجام داد. تأکید ما این بود که امر سیاستی در معرض فضای امنیتی و قضایی قرار نگیرد و کلیه مراحل آیین دادرســی در بررســی اتهامات رعایت شــود. در برهههاییشا­هداینبودیم­کهنهفسادبل­کهسیاستهاب­همحاکمهکشی­ده میشــوند و در تبلیغات غیرمنصفانه افرادی که هیچ نفع شخصی برای خود و دیگران و نزدیکانشان تدارک ندیدهاند مورد هجمه تبلیغاتی قرار گرفتنــد و نظام تصمیمگیری را بــه مدیریت همراه با واهمه تبدیل کرده و موجب احاله تصمیم به مقامات باالتر شــدهاند. درســت در دورانی که تحوالت اقتصادی و تحریمها زندگی مردم را با مشکل مواجه میکند، نیاز به تصمیمگیری بموقع، سریع و پاسخگو داریم، این فرآیند به ناکارآمدی میانجامد. خوشــبختان­ه بخشــنامه اخیر رئیس قوه قضائیه که دیروز در رسانهها منتشر شد، اقدام مثبتی در جهت ثبات اقتصادی در کنار مبارزه با فســاد اســت. بخشــنامها­ی که مراجع قضایی را ملزم میدارد به جای احضــار مدیرعامل، نماینده قانونی یا وکیــل او را معرفی کنند و چنانچه در این بخشنامه اشاره شده اقدامات قضایی نباید موجب اخالل در روند تولید و اشــتغال گــردد. این گام مثبتی اســت و امیدوارم شــاهد گامهای دیگری در این زمینه باشیم و با تالشهای دولت و شخص معاون اول نیز بهعنوان رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با مشارکت سه قوه شاهد مبارزه منطقی و امیدوارکنن­ده و عادالنه با مقوله فساد خواهیم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.