دولت رویه فعلی را ادامه دهد

Iran Newspaper - - صفحه اول - ناصر ایمانی فعال سیاسی اصولگرا

بــرای دولــت در ســالهای پایانــی فعالیتــش میتــوان نســخههای متفاوتــی تجویز کرد. بــا این حال یکی از مهمتریــن نکاتــی کــه بــد نیســت بــه دولــت توصیــه شــود و از ســوی دولتمــردا­ن پذیرفتــه گــردد، اجتنــاب از مشــغول شــدن بــه حاشــیههای­ی اســت که عمداً یا ســهواً از ســوی افراد و جریانهای سیاســی ایجاد میشــود. پرداختن به این حواشی سبب میشود توانی که باید بر امور و برنامههــا­ی ضــروری متمرکز باشــد به پای واکنش نشــان دادن به این حواشــی هدر بــرود. از این نظر مجموعه دولت اعــم از رئیــس جمهوری و وزرا باید ســعه صدر خودشــان را باالتر ببرند. اشــکال ندارد که یک وقت کسانی حرفهایی را مطرح کننــد. الزامی ندارد که دولت حتمــاً بخواهد به همه ایــن اظهارنظرها پاســخ بگوید و درگیر حواشــی شــود. وجه دیگر این موضوع را باید در نوع مناسبات دولت با نهادهای دیگر پیگیری کرد. واقعیت آن اســت که هرگونه تنش علنی بــا نهادهــای دیگر در این دو ســال به نفع دولت نیســت. به همیــن دلیل دولت بایــد تالش کند که حتیاالمــک­ان اگر در برخــی زمینههــا احتیــاج به همــکاری و همراهــی نهادهای دیگــر دارد، ایــن مســائل را با البیهای مختلــف و ارتباطات غیرعلنــی حل کند. با همیــن مقدمه رویکرد دولــت درباره پیگیــری مذاکــرات برجامــی و اینستکســی­اش میتوانــد در ســاحت رســانهای و تبلیغاتی آن متفاوت باشد. ادامه در صفحه 2

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.