فروغ دیپلماسی غروب تندروی

گزارش تحلیلی «ایران» از دستاوردهای دیپلماسی تهران در انزوای گروه «بی»

Iran Newspaper - - صفحه اول -

«آتــش بــه خانه افتــاده اســت» شــاید بهتریــن وصف ایــن روزها برای امریکایی باشــد که بعد از فراز و نشــیب ســالهای اخیــر در مناســباتش بــا ایــران در بازتکــرار سیاســت منزوی کردن آن و همراه کردن متحدان بزرگ اروپاییاش ناکام مانده اســت. ایــن توصیف حائز یــک واقعیت اســت و آن اینکه آخرین سنگرگاه سلطه امریکا در جهان دچار تزلزل شده است. واقعیتی که در یک ســال اخیر و پس از خروج امریکا از توافق هستهای با بیاعتنایی کشورهای اروپایــی بــا این اقــدام و پایــان عصــر تســری فشــارهای امریکا بــه روابط کشــورهای دیگر با ایــران آغاز شــد و اینک در ناکامی تیم مخالفان تهران بروز یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.