رئیس‌جمهوری‌فردا‌به‌ترکیه‌می‌رود

Iran Newspaper - - News -

رئیــس جمهــوری اســالمی ایــران برای شــرکت در اجــالس ســهجانبه ســران ایــران، روســیه و ترکیــه روز یکشــنبه ۴۲ شهریورماه جاری به آنکارا سفر میکند. بــه گــزارش ایرنــا، پرویــز اســماعیلی، معــاون ارتباطات و اطالعرســا­نی دفتر رئیــس جمهــوری در ایــن بــاره گفــت: حجــت االســالم حســن روحانــی، بــه دعوت رســمی «رجب طیب اردوغان» همتــای ترکیــهای خــود بــرای حضور و ســخنرانی در پنجمین دور اجالس ســه جانبــه ســران ایــران، روســیه و ترکیه که روز دوشــنبه ۵۲ شــهریورما­ه و در ادامه رایزنیهــا­ی ســه کشــور ضامــن رونــد آســتانه برای حل بحران ســوریه برگزار میشود به آنکارا سفر میکند.

اسماعیلی افزود: عالوه بر مذاکرات رؤسای جمهوری اسالمی ایران، روسیه و ترکیــه در ایــن اجــالس، طرفین برای ادامــه و توســعه همکاریهــا­ی ســه جانبه در حوزههــای مختلف اقتصادی و همچنیــن ارتباطــات منطقهای گفت و گــو میکننــد. روحانــی را در این ســفر یک هیأت بلندپایه سیاسی و اقتصادی همراهــی میکنــد. رئیــس جمهــوری شــامگاه دوشــنبه آینــده بــه تهــران بازمیگردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.