دولت‌رویه‌فعلی‌را‌ادامه‌دهد

Iran Newspaper - - News -

قابــل انکار نیســت که ایــن مذاکرات طی ســالهای اخیــر یکی از بحــث برانگیزتری­ــن و مــورد اختالفترین موضوعــات مطرح در کشــور بــوده اســت و دیدگاههای افراطــی از هــر دو ســوی جریانهای سیاســی نســبت به آن مطرح شــده اســت. حال آنکه نه منتقدان دولت معتقد به منتفی شــدن مذاکرهاند و نه موافقان مذاکره را تنها چاره میدانند.

ایــن میــان برخیها ممکن اســت مواضعــی تندروانه اتخــاذ کنند که پاســخ گفتــن و واکنــش نشــان دادن به همهشــان ضــروری نیســت. زیرا اغلب اگر چه از تریبون برخوردار باشــند، اثرگــذاری چندانی ندارند. کما اینکه تندروهای طیف مقابلشــان هم که خواســتار مذاکره در هر صورتی هستند، تریبون دارند اما اثر ندارند.

بــه بــاورم در ایــن موضوع دولــت بهتر اســت کار را با همیــن رویهای کــه از حدود شــش مــاه پیش آغاز کــرده ادامه بدهد. نــگاه واقعبینتر به صحنــه سیاســت جهانــی و فاصله گرفتن از خوشــبینی بیــش از حد و در نتیجه تصمیمگیری منطقیتر وضعیتی اســت که حاکم شــده اســت. بر این اســاس اگر چه ضروری اســت دولت در عرصه دیپلماســی همچنان بــه پیگیــری مذاکرات ادامه دهد اما باید از امید بســتن به نتایج مطلوب این تالشها و تأثیر دادن این امیدواریها در تنظیم بودجه و مناســبات ارزی بکاهــد. در چنین شــرایطی چاره اساســی که باقــی میماند، تالش بــرای فعال کــردن واحدهــای تولیــدی و بنگاههای اقتصــادی و اهمیت دادن بیشتر به شرکتهای دانش بنیان است. ما چارهای جز این نداریم که موانع را از پیش پای تولید برداریم و کشور را آرام آرام به سمتی ببریم که آثار تحریم در آن بتدریج استحاله شود.

جــز سیاســت و اقتصــاد، دولــت در ســاحت مســائل اجتماعــی نیز با شــعارهای عملیاتی نشــده مواجه اســت. فارغ از اینکه در همه دولتها بخش مهمی از این عملی نشــدن شــعارها ناشــی از آن اســت که اصوالً وعــده داده شــده خــارج از حیطــه اختیــارات دولت بــوده اســت، راهکار اساســی بــرای پاســخ دادن بــه ایــن مطالبــات بــر زمیــن مانده تشــریح موقعیت برای مردم است.

بــه نظــرم در دو ســال پایانــی اگــر دولــت توجــه ویــژهای بــه اقتصــاد بومــی کشــور کنــد و در عین حــال صادقانه مشــکالت را با مــردم مطرح کنــد، میتواند بخشــی عمــدهای از ســرمایه اجتماعی خــود را به عرصه بازگردانــ­د. کمــا اینکــه نگاه همــه نهادها باید این باشــد که این ســرمایه اجتماعی صرفاً از آن دولت نیســت بلکه ســرمایهای اســت که حفظ آن برای کشــور و نظام اهمیت دارد و باید برای محافظت از آن میان دولت و همه نهادهای مؤثر یک همکاری جمعی صورت بگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.