احتمالمواف­قتترامپباا­عطایخط اعتباری۵۱ میلیارد دالری به ایران

Iran Newspaper - - News -

خبر اول اینکه،منابع آگاه از احتمال موافقت رئیس جمهــوری امریــکا بــا اعطــای خــط اعتبــاری ۵۱ میلیارد دالری بــه ایــران خبــر دادنــد. به گــزارش عصرایــران به نقــل از یورونیوز، پایگاه خبری امریکایی «دیلیبیســت» در مقالــهای بــه نقل از چهار منبع آگاه نوشــت که دونالد ترامــپ، رئیس جمهوری امریکا در هفتههای اخیر نســبت به طرح پاریس برای راهاندازی یک خط اعتباری ۵۱ میلیارد دالری با ضمانت پول نفت به ایران، ابراز تمایل کرده است. چندی پیش خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که فرانسه به دنبال اختصاص خط اعتباری «۵۱ میلیارد دالری» به ایران در ازای اجرای کامل تعهدات برجامی از ســوی تهران است. اما به گفته منابع دیپلماتیــ­ک فرانســوی و ایرانی، اجــرای این طرح منوط بــه عدم مخالفت امریکاســت. کریس مورفی، ســناتور دموکرات و از مخالفان خروج امریکا از برجام در حساب توئیتری خود با لحنی کنایهآمیز به این خبر واکنش نشان داد. آقای مورفی نوشــت: «پس ترامپ قصــد دارد به ایران ۵۱ میلیارد دالر دهد تا به توافقی بازگردند که خودش آن را پاره کرد. چرا که به نظر او بدترین توافقی بود که تا به حال شاهد آن بوده است؟ سر درد گرفتم.» پیش از این خبرگزاری بلومبرگ گزارش کرده بود که رئیس جمهوری امریکا برای دیدار با حســن روحانی، رئیس جمهوری ایران در حال بررسی کاهش تحریمها است و مخالفت جان بولتون منجر به برکناری وی از سمت مشاور امنیت ملی کاخ سفید شد. دونالد ترامپ، پنجشنبه در جمع خبرنگاران در کاخ ســفید درخصوص احتمال دیدار با حسن روحانی، ادعا کرد: میتوانم به شما بگویم که ایرانیان خواهان مالقات هستند. او پیش از این هم درباره احتمال دیدار با روحانی در حاشــیه مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود: هر چیزی ممکن است!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.