عقبماندگی صدا و سیما از فضای مجازی

Iran Newspaper - - News -

دســت آخر اینکه،شبکه سوم ســیمای جمهوری اسالمی ایران شامگاه پنجشنبه ۱2 شهریورماه، برنامه «پرونده ویژه» را به «بررسی اتفاقی که برای سحر خدایاری رخ داد و حواشی آن» اختصاص داد. به گزارش عصر ایران، سیدمجید امامی جامعهشناس و محسن مهدیان فعال رسانهای اصولگرا میهمان این برنامه بودند. در ابتــدای ایــن برنامه هر دو میهمان انتقاداتی را به صدا و ســیما به عنوان رســانه فراگیر کشــور و عقبماندگی آن نســبت به اطالعرســا­نی در فضای مجازی و همچنین توصیههایی مبنی بر نپرداختن به این قبیل موضوعات از ســوی نهادهــای خــاص وارد کردنــد. امامــی با اشــاره به بازتــاب ماجرای خودسوزی سحر خدایاری در شبکههای مختلف اجتماعی گفت 48« تا 72 ساعت بعد از اتفاق تلویزیون دارد واکنش نشان میدهد و همین میشود. همچنین محســن مهدیان تصریح کرد: «در این مورد خاص برخی مراجع ما میگویند سکوت کنید. اما اگر شما درباره موضوع حرف نزنید، نتیجه این نمیشود که مردم سراغ موضوع نروند. این روشها دهه 60 جواب میداد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.