برنامهجامع­توسعههمکار­یهای تهران- پکن تدوین و مبادله شده است

Iran Newspaper - - News -

سردار سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهــوری اســالمی ایران، بــرای آنچه ضــرورت «تبــادل نظر بــا همتــای چینی درباره مســائل راهبــردی، فنــی و نظامی» و نیز «گفتوگو درباره تحوالت آینده شــرق و جنوب غرب آســیا و تحوالت جهان» خواند، چهارشــنبه گذشــته در رأس هیأت عالی رتبه نظامی، و به دعوت رســمی همتای چینی خود، وارد پکن شد. به همین منظور، سفر سه روزه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایــران بــا دیدارهــا و برنامههــا­ی متنوعی همراه بــود. او با «لی شــو چنگ» رئیس ستاد مشترک ارتش چین، ژنرال «شو چیلیانک» معاون کمیسیون نظامی چین کــه پــس از رهبر این کشــور، دومین مقام نظامی چین محســوب میشــود، دیدار و گفــت و گــو کرد. سرلشــکر باقری همچنین در یک ســخنرانی در دانشــگاه عالی دفاع چین، رویکردهای سیاســی و نظامی ایران را نســبت بــه تحوالت منطقه ای و جهانــی تشــریح کــرد. بازدید از پایگاه دریایی و قرارگاهی شــانگهای که مســئول امنیت دریای جنوب اســت، برنامه دیگر سرلشــکر باقری در این ســفر بود. سطح دیدارها و مالقاتهای رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح ایران در این ســفر، تأیید کننده نکتهای است که او به آن اشاره کرد، اینکه «روابط ایران و چین از سال ۶۱02 به سطح روابط راهبردی ارتقا یافته و برنامه جامع توسعه همکاریهای میان دو کشور تدوین و مبادله شده است.» «چگونگی برگزاری کمیســیون مشــترک فنی و صنعتی ایــران و چین با محوریت وزارت دفاع» از جمله مباحثی بود که در مذاکرات و نشســتهای این سفر دنبال شد، چنانکه مطابق اعالم سرلشکر باقری، در این کمیسیون که در آینده نزدیک با حضور مقامات دو کشور در پکن برگزار میشود، موضوعات متعددی در ابعاد مختلف تحقیقاتی، تولیدی و کار مشترک روی محصوالت مختلف مورد بحث و بررســی قرار میگیرد. همچنین در آینده نزدیک، کمیســیون مشــترک نظامی دو کشــور در تهــران برگزار میشــود که طــی آن، موضوعات متعددی مانند مســائل آموزشــی، تبادل بیشتر اساتید و دانشجو و شــرکت ناو چینی در رزمایش مشترک سه جانبه ایران، چین و روسیه در آبهای دریای عمان مورد بررسی قرار میگیرد. باقری همچنین گفت که در نتیجه این ســفر قرار شــد تجربههای ارزشــمندی که نیروهای نظامی ایران در نبردهای دریایی در دفاع از فضای کشور در خلیج فارس و دریای عمان و یا نبرد با تروریستها در سوریه و عراق دارند توسط اساتید ایرانی برای دانشجویان چینی تشریح و منتقل شود. بــه گــزارش ایرنا، سرلشــکر باقــری در دیــدار ژنرال «لی شــو چنگ» رئیس ســتاد مشترک ارتش چین، با اشاره به اینکه ایران برای ارتباط در همه ابعاد با جمهوری خلــق چیــن، اهمیت فوقالعادها­ی قائل اســت، گفت که دو کشــور در طول چهار دهــه گذشــته روابط دیرینه خود را نــه تنها حفظ کرده بلکه همــواره آن را تقویت کردهاند به طوری که هم اکنون شــاهد روابط عمیق بین تهران و پکن هســتیم. او از همتای چینی خود دعوت کرد که به ایران ســفر کند. ژنرال« لی شــو چنگ» هم سفر سرلشکر باقری به پکن را زمینه ساز تقویت راهبرد دو کشور و افزایش سطح همکاریهای دو جانبه دانست و گفت که این سفر، روابط توسعه یافته تهران پکن را وارد مرحله جدید خواهد کرد.

نظامی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.