وزن بشکههای نفت ایران در بازار

Iran Newspaper - - News - نرسی قربان کارشناسبین­الملل انرژی

بــازار جهانــی نفــت خــام تحــت تأثیر عوامــل متعــددی از جملــه افزایــش تولیــد و صــادرات نفــت شــیل امریکا، کند شدن رشد اقتصاد جهان در نتیجه جنــگ تجــاری امریکا و چیــن و کاهش احتمالی تحریمهای امریکا علیه ایران قــرار دارد. از ایــنرو نمیتــوان نگاهــی تکبعــدی بــه وزن بشــکههای نفــت ایران کــه احتمال معاف شــدن آنها از تحریمهــا وجــود دارد، داشــت. بــرای مثــال اگــر در تقابل امریــکا و چین بر ســر تعرفههــای تجاری تغییری ایجاد نشــود، ممکن اســت با ایجاد خــط اعتباری 15 میلیارد دالری ایران و اروپا و معافیت بخشی از صادرات نفت ایران، شــاهد کاهش قیمتهای جهانی نفت خام باشیم. اما در غیــر ایــن صورت افزایــش صادرات ایــران و آن هــم از نوع فروش آتی تأثیر چندانی بر قیمتها نمیگذارد. چراکه چین، موتور تقاضای جهانی نفت اســت و میزان رشد اقتصادی این کشــور اهمیت زیادی در تعیین شرایط عرضه و تقاضای بازار دارد. البتــه اســتقبال از فــروش آتی نفت ایران نیــز با توجه به بهــرهای که به آن تعلق میگیرد، محل بحث اســت و تاکنون هم مقامات نفتی واکنشی رسمی به آن نشان ندادهاند. اما در طرحی که توســط فرانســه تدارک دیده شــده، صحبت از 700 هزار بشکه نفت ایران است و این موضوع موجب شده تا اوپک پالس در روزهای اخیر تحوالت 6 ماه آینده بازار را بررسی کند. انتظار میرود که با هر تغییری در میزان تولید و صادرات نفت ایران، اوپک عاقالنه موضوع را بررســی کند و تصمیمی بگیرد که تعادل در بازار جهانی نفت خام حفظ شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.