آخرین وضعیت خودروهای مانده در گمرک

Iran Newspaper - - News -

دبیــر انجمــن واردکنندگا­ن خــودرو با بیان اینکــه در حال حاضــر بهطور کلی بیش از ۶000 دستگاه خودرو در گمرکها ماندهاند، اظهار کرد: روند ترخیص خودروهــای وارداتــی دپــو شــده در گمرکهــا ماننــد قبل بــوده و تغییــری در روند آن ایجاد نشــده اســت. مهدی دادفر در گفتوگو با ایســنا افزود: در حال حاضر برای 800 دســتگاه گواهینامه گمرکی صادر شده، حدود 1700 دستگاه اظهارنامه گمرکی گرفتند و 2200 دستگاه خودرو قبض انبار دارند. الزم به ذکر است 2700 دستگاه نیز تحت نظر مقام قضایی هستند که بهطور کلی بیش از ۶000 خودرو در گمرکها ماندهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.