جزئیات الیحه پیشنهادی ساماندهی سهام عدالت

Iran Newspaper - - News -

مشاور سازمان خصوصیســاز­ی اظهار داشت: در حال حاضر کمیسیونهای مختلف مجلس در حال بررســی الیحه ســاماندهی ســهام عدالت هســتند و ظاهراً این الیحه مراحل نهایی را میگذراند و بزودی به صحن علنی مجلس خواهد آمد. جعفر ســبحانی در گفتوگو با ایلنا با اشــاره به آخرین وضعیت الیحه ساماندهی سهام عدالت اظهار داشت: الیحه ساماندهی سهام عدالت دو ســال گذشــته - نیمه دوم سال ۶9- از ســوی دولت به مجلس ارائه شد اما هنوز به قانون تبدیل نشده است. در حــال حاضــر کمیســیونه­ای مختلف مجلــس در حال بررســی این الیحه هســتند. ظاهــراً الیحــه مراحل نهایــی را میگذراند و بــزودی به صحن علنی مجلس خواهد آمد. وی درباره جزئیات الیحه پیشــنهادی ســاماندهی سهام عدالت گفت: پیشنهادی در الیحه داده بودیم مبنی بر اینکه آزادسازی سهام عدالــت در قالــب راهانــداز­ی صندوقهــای ETF باشــد به این معنــا که همه مشموالن به یک نسبت از همه سهام شرکتها برخوردار باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.