صادرات کاالهای غیرنفتی ۶ درصد افزایش یافت

Iran Newspaper - - News -

صادرات کاالهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی در سال 1397 نسبت به ســال ،1392 حدود 9.۵ درصد افزایش داشــته اســت. به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، گزارش خالصه عملکرد دولت یازدهم و دوره دوساله دولــت دوازدهم، نشــان میدهد که صادرات کاالهای غیرنفتی با احتســاب میعانــات گازی در ســال 1397 بــه ۴۴ میلیارد و 310 میلیون دالر رســیده که نســبت به ســال 1392 حــدود 9.۵ درصــد افزایش داشــته اســت. طبق این گزارش صادرات کاالهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی در سال 1392 معادل 1۴ میلیارد و 7۴8 میلیون دالر بوده است. همچنین آمارها نشــان میدهد که واردات کاال در این مدت کاهش داشته و از 9۴ میلیارد و 709 میلیون دالر در ســال 1392 به 2۴ میلیارد و 21۶ میلیون دالر در ســال 1397 رســیده که حاکی از کاهش 1۴.3 درصدی در این بخش است. تراز تجاری غیرنفتی نیز که در سال 1392 حدوداً منفی هشت میلیارد دالر بوده، در سال 1397 مثبت شده و به حدود دو میلیارد دالر رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.