مقاوم در برابر تحریم

«ایران» روندهای اقتصادی در ماههای اخیر را بررسی میکند

Iran Newspaper - - News -

گــروه اقتصــادی / در ماههــای اخیــر ســیگنالها­ی جدیــدی بــه اقتصــاد و بازارهای ایران ارسال میشود که بخش قابــل توجه این ســیگنالها­ی اقتصادی مولــود اراده تــوان داخلــی و برخی نیز از دنیای سیاســت و دیپلماســی اســت که وارد فضای کسب و کار شده است. ■ مقاومدربرا­براخبارسیا­سی

ورود ایــن ســیگنالها که بخش قابل توجــه آن اعــالم شــاخصهای جدیــد بــه اقتصاد اســت، باعث شــده اســت تا شاخصهای بازارهای مختلف با بهبود ملموســی همــراه شــود. ضمــن اینکــه موجب شــده تا انتظــارات تورمی مردم نیــز کاهــش یابــد. درهمیــن راســتا، در ماههای اخیر و پس از جهش ارزی سال گذشــته ماههاســت که نــرخ ارز درکانال 11 هــزار تومانی ثابت باقی مانده اســت و حتی اخبار منفی سیاســی کــه همواره یکــی از عوامــل نوســان دراین بــازار بود دیگر توانایی تغییر قیمتها را ندارد. ■ آرامشدراقت­صاد

بازار ارز بهعنــوان یک متغیر کلیدی آرامش در ســایر بازارها و کلیت اقتصاد را نیز بهدنبال داشــته اســت. بــازار طال و سکه نیز به تبع ثبات نسبی قیمتها در بازار ارز به آرامش رســیده اســت و ســایر بازارهــا همانند خــودرو، مســکن ...و نیز که بواســطه رشــد نــرخ ارز میــل صعود داشــتند، مدتی اســت که آرام شــدهاند. اگــر بخواهیم ایــن عالمتهای مثبت را دســتهبندی کنیــم باید به ســیگنالها­ی غیراقتصــا­دی و اقتصــادی اشــاره کنیم. درواقــع بخشــی از این عالمتهــا که به خوش بینــی و کاهش انتظــارات تورمی مــردم منجر شــده بــه تحوالتــی مربوط میشــود کــه بــه بطــن اقتصــاد ایــران ارتبــاط دارد. دربخــش نخســت شــاهد ارســال ســیگنالها­یی هســتیم کــه ذات آنهــا اقتصادی اســت و هرچند مســائل غیراقتصادی نیز در آنها مؤثر است، ولی به طور عمده ریشــه داخلــی و درون زا و ناشــی از مدیریت داخلی تحریم دارند. پس از اعالم افت نرخ رشــد اقتصادی و رشــد باالی نرخ تورم بهعنوان دو متغیر اصلی اقتصــادی، از ابتدای ســالجاری همانگونــه کــه نهادهــای داخلــی و بینالمللــ­ی پیشبینــی میکردنــد نشــانههای بهبود دراین شــاخصها به مرور زمان نمایان شد. ■ فروکشکردنا­نتظاراتتور­می

برهمیــن اســاس از اردیبهشــت ماه امســال با کاهــش 2.5 درصدی شــتاب نــرخ تورم ماهانه نخســتین نشــانههای بهبــود آشــکار شــد و در خــرداد مــاه بــا افت شــتاب نــرخ تــورم نقطه بــه نقطه آشکارترشــ­د. هرچنــد درماههــای اخیــر شــاهد نوســانی در نــرخ تــورم بودهایم، امــا تازهترین گــزارش مرکز آمــار از تورم مصرفکننــد­ه در مــرداد مــاه حاکــی از تغییــر جدی مســیر این شــاخص مهم اقتصادی اســت. به طوری که دراین ماه تــورم ماهانــه کــه در تیرمــاه 2.8 درصد بــود در مــرداد به 6 دهــم درصد کاهش یافتــه اســت و نــرخ تــورم خوراکیها نیز بــه منفــی نیــم درصــد رســیده اســت. همچنین تورم نقطه به نقطه نیز دراین مــاه از 48 درصد تیرماه بــه 41.6 درصد و تــورم نقطــهای خوراکیهــا از 71.8 درصــد تیرماه بــه 56.6 درصــد کاهش یافته اســت. درمجمــوع در ســالجاری نــرخ تــورم ماهانــه از اوج 4 درصــد به 6

دهــم درصد و تورم نقطهای از اوج 52.1 درصد اردیبهشــت بــه 41.6 درصد افت کــرده اســت. افــت شــتاب نرخ تــورم در ماههــای اخیر ضمــن اینکه نشــانهای از کاهش هزینه تولیدکننده­هاست، نشانی از افــت قابــل توجــه انتظــارات تورمــی مــردم نیز محســوب میشــود. درحالی که سال گذشته تقاضای مصرفی مردم بهدلیل نداشتن چشــمانداز­ی روشن از آینــده چند برابر شــده و بــه متغیر تورم فشــار وارد میکــرد، هماکنــون تقاضا به روند عادی خود بازگشــته اســت. متغیر کلیدی دیگری که حاکی از بهبود شرایط اقتصــادی اســت، نــرخ بیــکاری اســت.

براســاس اعــالم مرکز آمــار ایــران، نرخ بیکاری در بهار امســال نســبت بــه بهار سال گذشته با افت 1.3 درصدی به 10.8 درصد رسیده است. نرخ بیکاری جوانان نیز دراین فصــل 1.8 درصد افت کرده و به 26.5 درصد رسیده است. ■ تحرکبخشکشا­ورزی

امــا مهمتــر از این شــاخصها تولید ناخالــص داخلی و نرخ رشــد اقتصادی اســت کــه در آخریــن اعــالم رســمی بــا بهبود قابل توجهی همراه شــده اســت. هرچنــد همچنان نســبت به ســالهای دولــت یازدهــم فاصلــه زیــادی وجــود دارد، ولی در آخرین فصل ســال گذشته رشــد اقتصادی در تمام بخشها بهجز خدمــات بهبــود ملموســی پیــدا کــرده است. درحالی که در سومین فصل سال گذشــته نرخ رشــد اقتصادی منفی 5.4 درصد بوده این شاخص در فصل پایانی ســال گذشــته به منفی 4.1 درصد بهبود یافته اســت. همچنیــن در شــرایطی که نرخ رشد بخش کشــاورزی در سه فصل نخست ســال گذشــته منفی بوده است در آخرین فصل این ســال به مثبت 1.4 درصــد بهبود یافته اســت. بــرای بخش صنعت نیز نرخ رشــد منفی 21.1 درصد پاییــز ســال قبل بــه منفــی 15 درصد در زمســتان رســیده اســت. ایــن درحالــی اســت که در زیربخش نفت رشــد منفی 33.5 درصــدی پاییــز بــه منفــی 25.2 درصــدی ارتقــا یافتــه اســت. تمــام این شــاخصهای اساســی در اقتصــاد ایران نشان دهنده روزهای بهتری در ماههای پیــش رو اســت، شــرایطی کــه مــردم و فعــاالن اقتصادی نیز با هوشــمندی آن را دریافتهاند. ■ سیگنالهایب­یرونی

درکنــار ســیگنالها­یی کــه از متــن اقتصــاد بــرای فعــاالن و مــردم ارســال میشود، سیگنالهای مثبتی نیز از خارج از اقتصــاد فرســتاده میشــود. درهمین راســتا، اخیــراً اخــراج «جــان بولتــون» مشــاور جنــگ طلــب امنیت ملــی کاخ ســفید نشــانهای از کاهش افراطی گری در امریکا تلقی میشــود که به طور قطع تداوم آن میتواند مورد توجه قرار گیرد. ■ سیگنالهایخ­ارجی

از ســوی دیگر اخباری که از عملیاتی شــدن تزریــق 15 میلیــارد دالر در کانال مالــی اینســتکس مخابره میشــود و در ازای پیش خرید نفــت پرداخت خواهد شد، باعث توجه فعاالن اقتصادی شده اســت، هــر چند کــه نبــود اراده در طرف اروپایــی، ایــن مســأله را بــه موضوعــی عــادی مبــدل کــرده اســت. همچنیــن درکنــار آن اظهــارات دوپهلــوی رئیــس جمهــوری امریــکا درخصــوص تنظیم روابــط خود با ایران و همچنین ســخنان رئیس جمهوری ایران در مواجهه با آن و قراردادنشر­طلغوتحریمه­ابرایانجام مذاکــرات قابــل گزارش اســت. موضوع دیگــری که از اهمیــت باالیــی برخوردار اســت، جهتگیری اعضــای اوپک برای نشست آتی است. طبق اظهارات وزرای نفتی این کشــورها احتمال اینکه ســقف فعلــی اوپــک در آینــده نیــز حفــظ و از افزایش تولید جلوگیری شــود زیاد است که ایــن تصمیــم روی درآمدهای نفتی ایران تأثیر خواهد داشت، چرا که باعث تغییر قیمت نفت میشود. ■ هوشیاردربر­ابرتحریمها

طــی ســالهایی کــه اززمــان تشــدید تحریمهــای تجــاری میگــذرد، ســواد عمومــی فعــاالن اقتصــادی نســبت به ادبیــات اقتصــاد تحریم افزایــش یافته اســت. بازارهــای پولــی، مالــی و کاالیــی بهصــورت تجربــی شرایطشــان را بــا راهبردهای ضدتحریمی ســازگار کرده و در عمل تا هنگام انتشــار اخبار واقعی و غیر از فیک نیوزها، توجهی به شــائبهها و شــایعهها و گمانههــا ندارند. در چنین شــرایطی، امتیاز ذهنی باال به تحلیلها و تفاســیری کــه مســأله بهبــود اقتصــاد داخلــی را با اخبار سیاســی که بهصورت مدیریــت شــده از حوزه خارجی منتشــر میکنند، نمی توان داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.