تصویر اقتصاد ایران در آینده

Iran Newspaper - - News -

همانگونه که اشاره شد، هماکنون اقتصاد ایران با تکیه بر توان داخل و همچنین تمرکز بر همســایگان و کشورهای آسیایی بــرای مراودات بازرگانــی، روند بهبود را طــی میکند. پس از خــروج امریکا از برجام، دولت با دســتورکار قرار دادن طرحهــای ویژه برای حمایت از تولید داخل و نیز اســتفاده از تمام راهکارها برای حفظ مبادالت اقتصــادی بــا جهان خــارج زمینههای رشــد درونگــرا را فراهم کرده اســت. روندی که نشــانههای آن را میتوان در شــاخصهای کلیــدی اقتصاد ایران مشاهده کرد. از سوی دیگر دربازارهای داخلی فعاالن اقتصادی با رویکردی واقعگرایان­ه به تحوالت سیاســی منطقه و جهان نگاه میکنند. در ســالهای اخیر براســاس تجارب گذشــته مــردم و فعــاالن اقتصادی بهصــورت واقع گرایانهای به مســائل و تحوالت سیاســی نگاه میکنند و درواقع در برابر این نوع تحوالت واکسینه شدهاند. موضوعی که به کرات در شاخص کل بورس نمونههــای متعــدد آن را میتوان مشــاهده کــرد. با اینکــه روند متغیرهای ســرمایهگذ­اری اکنون از رفتار بازار تبعیت میکند و مؤلفههای مهمی نظیر نوسانات نرخ دالر، احتمال گفتوگوهای سیاسی، ارسال پیام ضد ونقیض در بازارها مشــاهده میشــود اما به طور دقیق هیچ اتفاقی رخ نداده است و باید مراقب رفتارهای سفته بازان در بازارهای سرمایهگذار­ی بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.